Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Choose languge

21 feb 2024 17:29

217.00 SEK0.80

Definitioner

Nyckeltal enligt IFRS

Resultat per aktie, SEK: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.  

Nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Antal aktier efter utspädning: Vägt genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut samt potentiellt tillkommande aktier i enlighet med IAS 33 Resultat per aktie.

Avkastning på eget kapital: Avkastning på eget kapital utgörs av årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, uttryckt i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av koncernens resultat före skatt efter återläggning av finansiella kostnader uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avvecklad verksamhet: Affärsområdet Building Systems.

EBITDA-marginal. EBITDA-marginal har beräknats som resultat före planenliga avskrivningar, före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar och nedskrivningar uttryckt i procent av nettoomsättning.

Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till antal utestående aktier vid periodens slut.

Engångsposter och omstruktureringskostnader: Poster som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en väsentlig storlek och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal, klassificeras som engångsposter och omstruktureringskostnader.

Investeringar i immateriella/materiella anläggningar: Investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv- och avyttring av bolag.

Justerad rörelsemarginal: Justerat rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Justerat rörelseresultat: Rörelseresultat justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader när belopp är av väsentlig storlek.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK: Kassaflödet från den löpande verksamheten i relation till antal utestående aktier.

Kvarvarande verksamhet: Lindabkoncernen exklusive avvecklad verksamhet.

Nettoskuld: Räntebärande avsättningar och skulder minskat med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad: Nettoskuld i relation till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoskuld/EBITDA: Genomsnittlig nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader, baserad på rullande tolvmånaders beräkning.

Omsättning i utlandet: Omsättning rapporterad till respektive land som produkt eller tjänst har levererats, uttryckt i procent av årets nettoomsättning.

Operativt kassaflöde: Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader samt betald skatt men inklusive nettoinvesteringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

Organisk tillväxt: Försäljningsförändringen justerad för valutaeffekter samt förvärv och avyttringar jämfört med samma period föregående år.

P/E-tal: Börskursen vid årets slut dividerad med resultat per aktie.

Räntetäckningsgrad: Resultat före skatt plus räntekostnader i relation till räntekostnader.

Rörelsekapital: Rörelsekapitalet utgörs av varulager, rörelsefordringar och rörelseskulder och erhålls från rapporten över finansiell ställning, men justeras i förekommande fall för ej kassaflödespåverkande poster. Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA: Rörelseresultat före planenliga avskrivningar och nedskrivningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskat med icke räntebärande avsättningar och skulder.

Total verksamhet: Kvarvarande verksamhet och avvecklad verksamhet.

Vinstmarginal: Resultat före skatt uttryckt i procent av nettoomsättning.