Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

05 dec 2022 12:10

135.20 SEK1.40

/frontend/shared/header/languagechooser

05 dec 2022 12:10

135.20 SEK1.40

Definitioner

Nyckeltal enligt IFRS

Resultat per aktie, SEK: Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal utestående aktier, baserad på rullande tolvmånaders beräkning.

   

Nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, baserad på rullande tolvmånaders beräkning, uttryckt i procent av genomsnittligt eget kapital 1) hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat före skatt efter återläggning av finansiella kostnader, baserad på rullande tolvmånaders beräkning, uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital 1). Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutning minskat med icke räntebärande avsättningar och skulder.

Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till antal utestående aktier vid periodens slut.

Engångsposter och omstruktureringskostnader: Poster som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en väsentlig storlek och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal, klassificeras som engångsposter och omstruktureringskostnader.

Fritt kassaflöde: Summa av kassaflöde från den löpande verksamheten med tillägg för kassaflöde från investeringsverksamheten.

Investeringar i immateriella/materiella anläggningar: Investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv- och avyttring av rörelse.

Justerat fritt kassaflöde: Fritt kassaflöde exklusive kassaflödeseffekt från förvärv och avyttringar.

Justerad nettoskuld: Nettoskuld exklusive skulder avseende leasing.

Justerad rörelsemarginal: Justerat rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Justerat rörelseresultat: Rörelseresultat justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader när belopp är av väsentlig storlek.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK: Kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antal utestående aktier vid periodens slut.

Nettoskuld: Räntebärande avsättningar och skulder minskat med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad: Nettoskuld i relation till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoskuld/EBITDA: Genomsnittlig nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader, baserad på rullande tolvmånaders beräkning.

Organisk tillväxt: Försäljningsförändringen justerad för valutaeffekter samt förvärv och avyttringar jämfört med samma period föregående år.

Räntetäckningsgrad, ggr: Resultat före skatt med tillägg för räntekostnader i relation till räntekostnader.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelseresultat före avskrivningar - EBITDA: Rörelseresultat före planenliga avskrivningar och nedskrivningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av balansomslutning.

Vinstmarginal: Resultat före skatt uttryckt i procent av nettoomsättning.

1) Genomsnittligt kapital baseras på kvartalsvärden.