Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Definitioner

Nyckeltal enligt IFRS

Resultat per aktie, SEK: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.  

Nyckeltal ej definierade enligt IFRS

Antal aktier efter utspädning: Vägt genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut samt potentiellt tillkommande aktier i enlighet med IAS 33 Resultat per aktie.

Avkastning på eget kapital: Avkastning på eget kapital utgörs av årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, uttryckt i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av koncernens resultat före skatt efter återläggning av finansiella kostnader uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avvecklad verksamhet: Affärsområdet Building Systems.

EBITDA-marginal. EBITDA-marginal har beräknats som resultat före planenliga avskrivningar, före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar och nedskrivningar uttryckt i procent av nettoomsättning.

Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till antal utestående aktier vid periodens slut.

Engångsposter och omstruktureringskostnader: Poster som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en väsentlig storlek och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal, klassificeras som engångsposter och omstruktureringskostnader.

Finansiell nettoskuld
Nettoskuld exklusive skulder avseende leasing och pensionsrelaterade poster.

Finansiell nettoskuld/EBITDA exklusive IFRS 16
Genomsnittlig finansiell nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive IFRS 16 och exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader, baserad på rullande tolvmånaders beräkning.

Försäljningstilllväxt exklusive valutaförändringar (årlig tillväxt)
Tillväxt genererad från organisk tillväxt och förvärv utan beaktande av valutaförändringar.

Investeringar i immateriella/materiella anläggningar: Investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv- och avyttring av bolag.

Justerad rörelsemarginal: Justerat rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Justerat rörelseresultat: Rörelseresultat justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader när belopp är av väsentlig storlek.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK: Kassaflödet från den löpande verksamheten i relation till antal utestående aktier.

Kvarvarande verksamhet: Lindabkoncernen exklusive avvecklad verksamhet.

Nettoskuld: Räntebärande avsättningar och skulder minskat med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad: Nettoskuld i relation till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoskuld/EBITDA: Genomsnittlig nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader, baserad på rullande tolvmånaders beräkning.

Omsättning i utlandet: Omsättning rapporterad till respektive land som produkt eller tjänst har levererats, uttryckt i procent av årets nettoomsättning.

Operativt kassaflöde: Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader samt betald skatt men inklusive nettoinvesteringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

Organisk tillväxt: Försäljningsförändringen justerad för valutaeffekter samt förvärv och avyttringar jämfört med samma period föregående år.

P/E-tal: Börskursen vid årets slut dividerad med resultat per aktie.

Räntetäckningsgrad: Resultat före skatt plus räntekostnader i relation till räntekostnader.

Rörelsekapital: Rörelsekapitalet utgörs av varulager, rörelsefordringar och rörelseskulder och erhålls från rapporten över finansiell ställning, men justeras i förekommande fall för ej kassaflödespåverkande poster. Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA: Rörelseresultat före planenliga avskrivningar och nedskrivningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskat med icke räntebärande avsättningar och skulder.

Total verksamhet: Kvarvarande verksamhet och avvecklad verksamhet.

Vinstmarginal: Resultat före skatt uttryckt i procent av nettoomsättning.