Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

23 apr 2024 16:40

213.20 SEK-4.40

Choose languge

23 apr 2024 16:40

213.20 SEK-4.40

Lindab i siffror

Nyckeltal 2023 2022 2021
Kvarvarande verksamhet      
Nettoomsättning, MSEK 13 114 12 366 9 648
Tillväxt, % 6,0 28,2 17,4
Tillväxt varav organisk -8,9 10,9 17,4
Tillväxt varav förvärv/avyttring 10,3 13,5 2,2
Tillväxt varavvalutaeffekter 4,6 3,8 -2,2
Justerat rörelseresultat, MSEK 1), 2) 1 178 1 347 1 266
Rörelseresultat, MSEK 1 178 1 325 1 266
Justerad rörelsemarginal, % 1), 2)  9,0 10,9 13,1
Resultat per aktie före utspädning, SEK 11,07 12,73 12,53
Medelantal anställda, antal 4 960 4 801 4 534
Total verksamhet      
Resultat per aktie före utspädning, SEK 11,07 12,73 7,02
Utdelning per aktie, SEK 5,40 5,20 4,00
Avkastning på eget kapital, % 2) 12,0 15,8 9,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) 10,7 14,1 11,0
Nettoskuld/EBITDA, exkl engångsposter, ggr 2) 1,9 1,6 1,0
Finansiell nettoskuld/EBITDA, exkl IFRS 16 1) 1,4 1,0 0,4
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 1 711 691 704

1) Exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader.
2) Nyckeltalet utgör ett så kallat alternativt nyckeltal som inte är definierat enligt IFRS.

Fem år i sammandrag

Ladda ner en Excelfil med siffror från 5 år bakåt i tiden.

Lindab i siffror i sammandrag (xls) >>