Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

29 sep 2023 09:47

160.90 SEK1.80

Choose languge

29 sep 2023 09:47

160.90 SEK1.80

Revisor

Den bolagsstämmovalda revisorn granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn arbetar utifrån en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till koncernledningen löpande under året samt minst en gång årligen till styrelsen. Revisorn deltar också vid årsstämman för att föredra revisionsberättelsen och beskriva granskningsarbetet och gjorda iakttagelser.

Lindabs revisor

Årsstämman 2022 har valt revisionsbolaget Deloitte AB till Lindabs revisor. Auktoriserade revisorn Harald Jagner utsågs till huvudansvarig revisor. Harald Jagner innehar uppdrag för andra börsnoterade bolag, men inte i sådan omfattning att erforderlig tid inte avsätts till Lindab. 

Revisionsbolaget Deloitte AB innehar inte uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas. De uppdrag revisorerna haft för Lindab, utöver revisionsuppdraget, ändrar inte heller denna bedömning.

Ersättning till revisorer
Revisionsarvodet till Deloitte uppgick för 2022 till 0,5 MSEK
för moderbolaget och 8,1 MSEK för koncernen. Arvodena till
Deloitte för övriga uppdrag i koncernen uppgick till 0,6 MSEK.