Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Choose languge

12 jul 2024 17:29

245.20 SEK12.60

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott med syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering. Revisionsutskottet ska även bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen.

Lindabs revisionsutskott

Sedan årsstämman 2020 består revisionsutskottet av Viveka Ekberg (ordförande), Anette Frumerie och Marcus Hedblom.

Revisionsutskottets arbete styrs av en arbetsordning som antagits av styrelsen. Utskottet har under 2023 sammanträtt vid sju tillfällen. Revisorerna har deltagit vid samtliga tillfällen. Utskottet lämnar fortlöpande muntliga och skriftliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut.

Arvodena till revisionsutskottet är enligt följande, utskottets ordförande erhöll 225 000 SEK och envar av utskottets ordinarie ledamöter erhöll 110 000 SEK.