Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Integritetspolicy

Lindab International AB, org.nr 556606-5446, och dess dotterbolag inom Lindabkoncernen är måna om att skydda dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur våra bolag inom Lindabkoncernen behandlar och använder de personuppgifter som vi får från dig i samband med denna webbplats, och hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Observera att ett enskilt bolag inom Lindabkoncernen kan vara ensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I denna integritetspolicy kommer dock Lindab International AB och dess dotterbolag inom Lindabkoncernen att gemensamt benämnas "Lindab". Om du är osäker på vilket företag som är ansvarigt för din behandling är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Lindab samlar in och lagrar personuppgifter, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer eller din IP-adress som du lämnar för att få information från oss. Dessa personuppgifter hjälper oss att behandla din begäran om information. För vår användning av cookies, vänligen klicka på den gröna cirkeln i nedre vänstra hörnet i fönstret på din webbplats.

Utöver ovan nämnda användning och syften kan vi också använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys och (om tillämpligt) för att slutföra dina produktbeställningar och/eller kontakta dig angående försäljning, och som en del av våra kundrelationsförfaranden. Dessutom lagrar vi dina preferenser som du ställer in när du använder vår webbplats.

Lindabs insamling av personuppgifter baseras på behovet av att utföra de processer som anges ovan. I den mån Lindab använder personuppgifterna för att förbättra denna webbplats eller för att analysera statistik, är grunden för insamlingen av uppgifter Lindabs berättigade intresse av att genomföra sådana förbättringar och analyser samt avsikten att ge dig en bättre service och mer specifik information.

För angivna ändamål kan personuppgifter komma att överföras till Lindabs koncernbolag i länder runt om i världen (vilka kan vara belägna utanför EU/EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som i vissa fall kan ha en lägre skyddsnivå än den inom EU/EES, såsom USA, före detta jugoslaviska länder som ännu inte är medlemmar i EU, Norge och Schweiz. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder Lindab standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)

De personuppgifter som samlas in och lagras används uteslutande av bolag inom Lindabkoncernen, förutom i följande fall där vi kan komma att lämna ut uppgifterna till andra mottagande parter:

  • När det krävs enligt lag;
  • Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet, och/eller;
  • Till tjänsteleverantörer utsedda av Lindab som tillhandahåller tjänster kopplade till denna webbplats eller dess funktioner, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster - till exempel vår leverantör av IT-tjänsteleverantör(er) som hostar, utvecklar och erbjuder support för denna webbplats.

Lindab kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådan tredje part, eller som har överförts till andra länder, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt vad som anges ovan.

Vissa informationsfält på webbplatsen är markerade med en asterisk ("*"). De är obligatoriska fält när du fyller i dina uppgifter. Konsekvensen av att inte lämna informationen är att viss funktion på webbplatsen som kräver nämnda uppgifter inte kan fungera för dig. Lindab lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Detta innebär att Lindab raderar dina personuppgifter när sådana uppgifter inte längre är nödvändiga för att behandla en förfrågan, en beställning eller för att administrera ditt konto eller vår kundrelation. Statistik som har anonymiserats kan komma att sparas därefter. För mer information, vänligen fråga din Lindab-kontakt om lagringstiderna.

Du kan när som helst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Observera dock att radering kan innebära att Lindab inte kan behandla förfrågningar eller beställningar, eller att ditt konto upphör att gälla. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter från vårt register. Du har rätt att begära en begränsning av användningen av dina personuppgifter (till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga) eller att användningen av dina personuppgifter upphör (till exempel vad gäller användningen av uppgifterna för att förbättra Lindabs webbplats). Du har rätt att begära ut de personuppgifter som används för att behandla en order, administrera ditt konto eller vår kundrelation i ett maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka lagligheten av den behandling som utfördes innan du återkallade ditt samtycke.

Lindab är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska ställas till Lindab i ett kuvert märkt med "Attn: Lindab Group GDPR Manager". Alternativt kan du också skicka ett e-postmeddelande till gdpr@lindab.com. Vänligen lägg till "Till Lindab Group GDPR Manager" i e-postens ämnesrad.

Om du har ett klagomål angående Lindabs behandling av dina personuppgifter har du rätt att rapportera sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för Lindabs personuppgiftsbehandling. För aktuella kontaktuppgifter, vänligen se deras hemsida (https://www.imy.se/en/about-us/contact-us/)