Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Bolagsordning

Bolagsordning för Lindab International AB org. nr 556606-5446

§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Lindab International AB. Bolaget skall vara publikt.

§ 2 SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Båstad kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt och indirekt via dotterbolag utveckla, producera och försälja produkter till såväl ventilationsbranschen som byggindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom, värdehandlingar även som aktier i rörelsedrivande bolag.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 6 STYRELSE
Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls därefter.

§ 7 REVISORER
Bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag eller en eller högst två revisorer och en eller högst två revisorssuppleanter.

§ 8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i före-kommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
10. Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 PLATS FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Ängelholms kommun.

§ 12 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 14 AVSTÄMNINGSREGISTER
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.


Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 5 maj 2021.