Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

23 apr 2024 16:08

213.60 SEK-4.00

Choose languge

23 apr 2024 16:08

213.60 SEK-4.00

Lindabs delårsrapport jan – sep 2023: Rörelsemarginalen översteg 10 procent i en utmanande marknad

Interim report Q3-cover

Lindab rapporterade sitt försäljningsmässigt högsta tredje kvartal. Ventilation Systems ökade omsättningen till följd av genomförda förvärv. För Profile Systems har efterfrågan stabiliserats. Rörelsemarginalen har successivt förbättrats under året och översteg 10 procent, både för koncernen och för respektive affärsområde. Kassaflödet var fortsatt starkt till följd av riktade insatser för att minska rörelsekapitalet.

Tredje kvartalet 2023

 

 • Nettoomsättningen ökade till 3 251 MSEK (3 239), en förändring med 0 procent. Den organiska försäljningstillväxten var negativ med 11 procent medan strukturförändringar bidrog positivt med 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat uppgick till 351 MSEK (361).
 • Rörelseresultatet uppgick till 351 MSEK (358).
 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 10,8 procent (11,1).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,8 procent (11,1).
 • Periodens resultat uppgick till 239 MSEK (267).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,13 SEK (3,48) och efter utspädning till 3,11 SEK (3,47).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 444 MSEK (216).

 

Januari – september 2023

 

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 9 840 MSEK (9 143). Den organiska försäljningstillväxten var negativ med 10 procent medan strukturförändringar bidrog positivt med 13 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat uppgick till 917 MSEK (1 103).
 • Rörelseresultatet uppgick till 917 MSEK (1 081).
 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 9,3 procent (12,1).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent (11,8).
 • Periodens resultat uppgick till 659 MSEK (803).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,62 SEK (10,49) och efter utspädning till 8,59 SEK (10,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 122 MSEK (164).

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

 

 

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab levererade ett starkt rörelseresultat under tredje kvartalet. Rörelsemarginalen för koncernen och båda affärsområdena översteg 10 procent, trots utmanande marknadsförutsättningar. Kostnadsprogrammet följer plan, kassaflödet var starkt och lagernivåerna normaliserades.

 

Stärkt lönsamhet för Ventilation Systems

Omsättningen för ventilationsprodukter var hög i kvartalet tack vare genomförda förvärv. Marknaderna i västra och södra Europa visade stabilitet medan Norden utvecklades svagare. Ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar har delvis uppvägt färre nystartade projekt. Affärsområde Ventilation Systems har förberett sig väl för en svagare konjunktur och har under kvartalet förbättrat rörelsemarginalen till 11,2 procent.

 

Omställning för Profile Systems ger resultat

Den minskade nybyggnationen i Norden har en direkt påverkan på efterfrågan på Profile Systems produkter. Det är framför allt projektverksamheten och bostadsrelaterad försäljning som bromsat in kraftigt.

 

Efter några tuffa kvartal med negativa lagereffekter och minskad försäljning börjar situationen stabiliseras och bruttomarginalen stärkas. Vår kapacitet har justerats till nuvarande marknadsläge och det genomförda kostnadsprogrammet når full effekt från oktober månad. Lönsamheten har successivt förbättrats under året och rörelsemarginalen översteg 10 procent i kvartalet.

 

Lindab – ett ledande europeiskt ventilationsbolag

Lindab utvecklas i snabb takt. Under de senaste åren har verksamheter med svag lönsamhet omstrukturerats eller avyttrats. Efter att ha genomfört det största investeringsprogrammet i Lindabs historia är våra verksamheter nu effektiva och har en kapacitet som kan hantera våra tillväxtambitioner. Tack vare en förbättrad lönsamhet och en stark balansräkning har vi kunnat genomföra 22 förvärv sedan 2020. Utvecklingen för dessa förvärv har varit positiv.

 

Siktet är nu inställt mot 2027 då målet är att omsätta 20 miljarder med minst 10 procents rörelsemarginal. Tillväxten kommer att ske inom Ventilation Systems, i en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Kärnan inom Profile Systems kommer att vidareutvecklas, framför allt i Skandinavien där det finns betydande synergier mellan våra verksamheter. Produktområden och geografier som inte når upp till våra högt ställda krav på organisk tillväxt och stabil lönsamhet kommer att utvärderas.

 

Förvärv spelar en betydande roll i Lindabs tillväxtresa och vi kommer att fortsätta hålla ett högt förvärvstempo inom ventilation. Lagernivåerna minskar och investeringsprogrammet går mot sitt slut. Det starka kassaflödet frigör resurser till fler förvärv. Vi ser en stark korrelation mellan marknadsposition och lönsamhet. Vi adderar på produktsidan för att optimera produktportföljen. Vi förtätar på distributionssidan för att ha kraftfull geografisk täckning i varje prioriterat land. Ett bra exempel på det senare är förvärvet i oktober av brittiska HAS-Vent, ett mycket välskött och lönsamt ventilationsbolag som omsätter 280 MSEK och finns på tio platser i Storbritannien, en av Europas viktigaste ventilationsmarknader.

 

Väl förberett för kortsiktiga utmaningar

Vår bedömning är att den europeiska installationsmarknaden kommer att vara fortsatt svag under de kommande 12 månaderna. Vi anpassar våra resurser till rådande efterfrågan och personalstyrkan har minskats med 7 procent jämfört med för ett år sedan.

 

Vi ser även fortsättningsvis en ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva produkter. Detta gynnar Lindab, som har ett konkurrenskraftigt erbjudande inom området. Som första bolag i världen kan Lindab redan idag erbjuda ventilationskanaler i återvunnet eller fossilfritt stål.

 

Lindab har en erfaren och motiverad organisation, starka kundrelationer i hela Europa och en stabil försörjningskedja. Vi går nu in i nästa fas i bolagets utveckling och siktar mot ett ännu större och lönsammare ventilationsbolag år 2027. Även om marknadsläget just nu är utmanande har Lindab goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning framöver.”

 

 

Press- och analytikermöte:

 

En webbsändning kommer att äga rum den 26 oktober kl. 10:00 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Lars Ynner, Ekonomi- och Finansdirektör.

 

Om du önskar delta via websändningen gå in på nedan länk.

Lindab Q3 Report 2023 (financialhearings.com)

 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Call Access (financialhearings.com)


Denna information är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26 07:40 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Lars Ynner
Ekonomi- och Finansdirektör
E-post: lars.ynner@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och hållbarhet.

Koncernen omsatte 12 366 MSEK år 2022 och är etablerad i 20 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 53 procent av försäljningen 2022, Västeuropa för 34 procent, Centraleuropa för 12 procent och Övriga marknader för 1 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Bilagor

Bilder

Interim report Q3-cover
Ladda ner högupplösta bilder av Fotograf