Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Lindabs delårsrapport januari – mars 2023: Hög omsättningstillväxt och starkt kassaflöde

Interim report Q1-cover

Lindabs omsättning ökade med 18 procent under det första kvartalet, främst tack vare genomförda förvärv. Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent. Affärsområdet Ventilation Systems, som motsvarar cirka 70 procent av omsättningen, fortsatte att utvecklas väl vad gäller försäljning och lönsamhet. Profile Systems har påverkats av svagare efterfrågan och nådde inte upp till förväntad lönsamhetsnivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt i kvartalet, främst relaterat till förändring av rörelsekapital.

Första kvartalet 2023

 

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 3 224 MSEK (2 733). Den organiska försäljningstillväxten minskade med 5 procent och strukturförändringar bidrog positivt med 20 procent.
  • Justerat1) rörelseresultat uppgick till 264 MSEK (340).
  • Rörelseresultatet uppgick till 264 MSEK (321).
  • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 8,2 procent (12,4).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (11,7).
  • Periodens resultat uppgick till 180 MSEK (236).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,35 SEK (3,09) och efter utspädning till 2,35 SEK (3,08).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 355 MSEK (-213).
  • Under kvartalet förvärvade Lindab två bolag, ett i Tyskland och ett på Irland, motsvarande en årsomsättning om cirka 260 MSEK.
  • I mars utsågs Lars Ynner till ny Ekonomi- och Finansdirektör och tillträdde sin tjänst den 11 april.

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

 

 

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab fortsatte växa under första kvartalet, tack vare en hög förvärvstakt och en stabil försäljning från Ventilation Systems. Lönsamheten inom Ventilation Systems förbättrades sekventiellt och översteg Lindabs mål för koncernen om 10 procent. Profile Systems tyngdes av lägre volymer och fortsatta råmaterialpriseffekter, vilket ledde till en lägre rörelsemarginal än planerat.

 

Renoveringsmarknaden växer, nybyggnation minskar

Lindabs marknad är svårbedömd på kort sikt. När konjunkturen vänder nedåt är efterfrågan på ventilationssystem vanligtvis stabil tack vare en stor andel uppgradering och renovering. Dessutom bedömer vi att renoveringsmarknaden växer då efterfrågan på energieffektiva lösningar ökar i Europa. Flera indikatorer tyder på att hög inflation och stigande räntor leder till lägre investeringar i nybyggnation, framför allt inom bostadssegmentet.

 

Tillfällig press på marginalerna

Under de senaste kvartalen har fluktuerande råvarupriser satt tillfällig press på bruttomarginalen. Denna effekt förväntas klinga av under slutet av andra kvartalet. Bruttomarginalen har även påverkats av att de förvärvade bolagen har gått in i Lindab med en genomsnittlig lägre marginal än Lindab som helhet. Den främsta orsaken till koncernens försvagade rörelsemarginal var dock att affärsområde Profile Systems tyngdes av låg efterfrågan, kostnadsinflation och råvarumaterialeffekter. Vi genomför prisjusteringar och kostnadsbesparingar samt fokuserar verksamhetens olika delar för optimal lönsamhet, i linje med våra mål. Vi har en tydlig plan för hur Lindab ska fortsätta att utvecklas positivt och uppvisa lönsam tillväxt, även i mer utmanande tider.

 

Affärsområde Ventilation Systems utvecklas väl

Affärsområde Ventilation Systems, som motsvarar cirka 70 procent av omsättningen, har fortsatt att utvecklas väl med stabil volym i befintlig verksamhet, förvärvad tillväxt och en tillfredsställande lönsamhet. Rörelsemarginalen för affärsområdet översteg 10 procent under kvartalet.

 

Affärsområde Profile Systems hade ett exceptionellt bra år 2022, vilket ger utmanande jämförelsetal. Verksamheten har dessutom hög exponering mot den svenska marknaden och mot bostadsbyggande, vilket är områden där byggaktiviteten bromsar in. Bruttomarginalen fortsatte att pressas av råmaterialeffekter som i kombination med lägre volymer ledde till ett rörelseresultat som är lägre än förväntat. En översyn av kostnaderna samt justering av priserna pågår.

 

Fortsatta förvärv av ventilationsbolag

Under första kvartalet välkomnade vi ytterligare två bolag till Lindabkoncernen. Det tyska ventilationsbolaget Raab Lüftungstechnik är specialiserade på snabba leveranser av rektangulära ventilationskanaler. Med förvärvet av Irish Ventilation & Filtration fick vi tillgång till marknadssegmentet för underhåll och uppgradering av ventilationssystem, en intressant nisch med stadig efterfrågan och god lönsamhet.

 

Förvärv är en viktig del av vår strategi och vi ser goda möjligheter att genomföra attraktiva förvärv även framöver. Ventilationsmarknaden är fragmenterad och Lindab har en stark balansräkning.

 

Hållbar affär

I januari anslöt sig Lindab till Science Based Targets. Det betyder att vi sätter vetenskapligt förankrade mål för vårt arbete med att minska utsläpp av växthusgaser. För oss är hållbarhetsarbetet affärskritiskt och ett självklart kundkrav. Lindab är och ska vara ledande inom klimateffektiva ventilationslösningar.

 

Fokus på energieffektivisering gynnar Lindab

Vi är positiva till både ventilationsbranschens och Lindabs framtidsutsikter, även om det finns utmaningar på kort sikt. Höga energipriser sätter än mer fokus på energieffektiv ventilation, vilket gynnar Lindab. Vi väntar oss en längre period av uppgradering av offentliga och privata fastigheter i Europa. Inom nyproduktion kommer kraven på hållbara och energisnåla byggnader att öka ytterligare, även detta till fördel för Lindab och vårt ledande sortiment.

 

Sammantaget har Lindab med sin starka lokala närvaro, stabila försörjningskedja, efterfrågade produkter och effektiva organisation goda förutsättningar att fortsätta utvecklas i en positiv riktning. För 2023 är de finansiella målen oförändrade och jag är fast besluten om att vi ska uppnå dem.”

 

 

Press- och analytikermöte:

 

En webbsändning kommer att äga rum den 3 maj kl. 10:00 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Lars Ynner, Ekonomi- och Finansdirektör.

 

Om du önskar delta via websändningen gå in på nedan länk.

https://ir.financialhearings.com/lindab-q1-2023

 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200754

__________________

 


Denna information är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-03 07:40 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Lars Ynner
Ekonomi- och Finansdirektör
E-post: lars.ynner@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 12 366 MSEK år 2022 och är etablerad i 20 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 53 procent av försäljningen 2022, Västeuropa för 34 procent, Centraleuropa för 12 procent och Övriga marknader för 1 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Bilagor

Bilder

Interim report Q1-cover
Ladda ner högupplösta bilder av Fotograf