Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

23 apr 2024 15:39

213.80 SEK-3.80

Choose languge

23 apr 2024 15:39

213.80 SEK-3.80

Lindabs bokslutskommuniké 2023: Lindab uppnår 10 procents rörelsemarginal för Ventilation Systems

Interim report Q4-cover

Lindab rapporterade sitt försäljningsmässigt högsta fjärde kvartal någonsin. Både rörelsemarginal och kassaflöde förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret ökade försäljningen med 6 procent och rörelsemarginalen uppgick till 9 procent. Ventilation Systems ökade försäljningen och redovisade över 10 procents rörelsemarginal för 2023. Profile Systems har anpassat verksamheten väl till förändrade marknadsförutsättningar. Det operativa kassaflödet för helåret var rekordstarkt.

 Fjärde kvartalet 2023

 

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 3 274 MSEK (3 223). Den organiska försäljningstillväxten var negativ med 5 procent medan strukturförändringar bidrog positivt med 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade till 261 MSEK (244).
 • Rörelseresultatet ökade till 261 MSEK (244).
 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 8,0 procent (7,6).
 • Rörelsemarginalen ökade till 8,0 procent (7,6).
 • Periodens resultat ökade till 190 MSEK (171).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 2,48 SEK (2,24).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 589 MSEK (527).
 • Under kvartalet förvärvades HAS-Vent i Storbritannien med en årsomsättning om cirka 280 MSEK.

 

Januari – december 2023

 

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 13 114 MSEK (12 366). Den organiska försäljningstillväxten var negativ med 9 procent medan strukturförändringar bidrog positivt med 10 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat uppgick till 1 178 MSEK (1 347).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 178 MSEK (1 325).
 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 9,0 procent (10,9).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (10,7).
 • Periodens resultat uppgick till 849 MSEK (974).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 11,07 SEK (12,73) och efter utspädning till 11,07 SEK (12,70).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 711 MSEK (691).
 • Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 5,40 SEK (5,20) per aktie.

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

 

 

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab avslutade året med högre försäljning och bättre lönsamhet än i motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen för helåret passerade 13 miljarder för första gången, drivet av förvärv som stärkt Lindab både geografiskt och produktmässigt. Trots utmanande marknadsförutsättningar uppnådde Ventilation Systems 10 procents rörelsemarginal för helåret. Lindab går in i 2024 med siktet inställt på fortsatt lönsam tillväxt för att nå 20 miljarder i omsättning år 2027.

 

Det fjärde kvartalet har i likhet med tidigare kvartal präglats av lägre efterfrågan på byggmarknaden. Flera länder visar dock motståndskraft och vi ser fortsatt god efterfrågan i Frankrike, Italien, Schweiz, Irland och delar av Östeuropa. Norden har varit särskilt drabbat, men efterfrågan ser ut att ha stabiliserats på en låg nivå. Efterfrågan har sedan hösten börjat minska även i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

 

Lindabs kostnadsbesparingar har följt planen under kvartalet, vilket bland annat lett till stärkt bruttomarginal. Rörelsemarginalen överträffade motsvarande kvartal föregående år för första gången under 2023. Det operativa kassaflödet var rekordhögt. Lindab har nu presterat ett starkt operativt kassaflöde fem kvartal i rad och det finns goda förutsättningar att den trenden kan fortsätta under 2024. Sammantaget blev 2023 ett tillfredsställande år givet marknadsförutsättningarna, även om vi inte uppnådde samtliga våra finansiella mål.

 

Ventilation Systems uppnår 10,1 procents rörelsemarginal

Ventilation Systems har utvecklats väl under hela 2023 med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. För helåret uppnådde Ventilation Systems en rörelsemarginal på 10,1 procent. Vi ser även fortsättningsvis ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva produkter. Detta gynnar Lindab som har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Lindabs ventilationsprodukter har under året även utmärkt sig på hållbarhetsområdet som första leverantör av produkter i både återvunnet och fossilfritt stål.

 

Stabilisering för Profile Systems

Den minskade byggaktiviteten i Norden har en direkt påverkan på efterfrågan för Profile Systems. Det är framför allt projektverksamheten och bostadsrelaterad försäljning som bromsat in kraftigt. Med genomförda kostnadsbesparingar har Profile Systems anpassat sig väl till nuvarande marknadsläge. Arbetet med att höja lönsamheten och minska konjunkturkänsligheten fortsätter.

 

Förvärv skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt

Tack vare en förbättrad lönsamhet och en stark balansräkning har Lindab kunnat genomföra fler än 20 förvärv sedan 2020 och bolagen utvecklas positivt inom koncernen. I januari 2024 tecknades avtal att förvärva Airmaster, ledande i Europa inom decentraliserad ventilation för kommersiella fastigheter. Det lägger grunden för ett nytt produktområde för decentraliserad ventilation inom Lindab, vilket skapar en ny plattform för tillväxt. Vi ser Airmaster som starten på fler förvärv med målsättningen att produktområdet ska nå 2 miljarder i omsättning år 2027.

 

Höjd utdelning

Det starka kassaflödet, i kombination med Lindabs goda finansiella ställning, möjliggör ett förslag om höjd utdelning till 5,40 SEK per aktie, en ökning med 4 procent. För oss är det viktigt att värna om våra aktieägare samtidigt som vi vidareutvecklar Lindab.

 

Lindab – ett ledande europeiskt ventilationsbolag

Siktet är nu inställt mot 2027 då målet är att omsätta 20 miljarder med minst 10 procents rörelsemarginal. Tillväxten kommer att ske inom Ventilation Systems, i en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Kärnan inom Profile Systems kommer att förädlas, framför allt i Skandinavien där det finns betydande synergier mellan våra verksamheter. Produktområden och geografier som inte når upp till våra högt ställda krav på organisk tillväxt och stabil lönsamhet kommer att utvärderas.

 

Väl förberett för 2024

Lindab har en erfaren och motiverad organisation, starka kundrelationer i hela Europa och en stabil försörjningskedja. Vår bedömning är att den europeiska ventilationsmarknaden kommer att vara fortsatt svag under första halvåret 2024. Vi fortsätter att anpassa våra resurser till rådande efterfrågan. Ett utmanande marknadsläge till trots är jag fast besluten att Lindab ska nå sina finansiella mål under 2024.

 

Tack till alla kunder som fortsätter att välja Lindab. Tack till alla medarbetare för era insatser under året.”

 

 

Press- och analytikermöte:

 

En webbsändning kommer att äga rum den 7 februari kl. 10:00 (CET). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Lars Ynner, Ekonomi- och Finansdirektör.

 

Om du önskar delta via websändningen gå in på nedan länk.

Lindab Q4 Report 2023 (financialhearings.com)

 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Call Access (financialhearings.com)

 

 

 


Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 07:40 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Lars Ynner
Ekonomi- och Finansdirektör
E-post: lars.ynner@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 13 114 MSEK år 2023 och är etablerad i 20 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 45 procent av försäljningen 2023, Västeuropa för 42 procent, Centraleuropa för 12 procent och Övriga marknader för 1 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Bilagor

Bilder

Interim report Q4-cover
Ladda ner högupplösta bilder av Fotograf