Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Choose languge

20 jun 2024 17:29

238.60 SEK3.20

Årsstämma i Lindab 2008

Lindab har den 7 maj 2008 avhållit årsstämma i Lindab Ventilations lokaler i Grevie, Båstad kommun. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
 
Utdelning
 
Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 5,25 kronor per aktie i ordinarie utdelning fastställdes. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 12 maj 2008. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom VPC den 15 maj 2008.
 
Val av styrelse och revisorer
 
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja styrelseledamöterna Svend Holst Nielsen, Stig Karlsson, Anders C. Karlsson, Hans Olov Olsson, Annette Sadolin och Kjell Åkesson (VD). Svend Holst Nielsen omvaldes även till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslutade om val av Ernst & Young AB som bolagets revisorer med Ingvar Ganestam som huvudansvarig revisor för den återstående mandattiden intill årstämman 2010.
 
Återköp
 
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa och överlåta egna aktier till ett belopp om högst 400 MSEK, dock högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem (5) procent i bolaget.

 
Incitamentsprogram 2008/2011
 
Stämman beslutade att införa " Incitamentsprogram 2008/2011" genom riktad emission av högst 784.000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Lindab International AB eller, i förekommande fall, med rätt för bolaget att överlåta återköpta aktier till ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt förslaget. Teckningsoptionerna skall för marknadsmässigt pris överlåtas till cirka 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Lindabkoncernen.
 
 
Slut
 
 
Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.
 
Kontakter:
 
Styrelseordförande, Svend Holst Nielsen
Mobil: +46 (0)70 8557000
 
LINDAB
Kjell Åkesson, CEO
Tel. +46 (0)431 850 00 / 850 07
Mobil: +46 (0)70 618 50 07
 
 
Om Lindab-koncernen:
 
Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar av stål och tunnplåt för byggindustrin.
 
De två affärsområdena, Profile och Ventilation, tillhandahåller kompletta lösningar för byggnadssystem och inneklimat såväl som enskilda bygg- och ventilationskomponenter för alla typer av byggnader.
 
Lindab är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Large Cap under kortnamnet "LIAB".
 
Lindab-koncernen omsatte runt 9,3 miljarder SEK under 2007 och har cirka 5 000 medarbetare i 30 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie, utanför Båstad i nordvästra Skåne. Se även www.lindabgroup.com