Risker och riskhantering
Lindab införde 2012 ett nytt program för riskhantering, Enterprise Risk Management (ERM) som omfattar alla delar av verksamheten, såväl produktområden som koncernfunktioner. Syftet är att ännu mer strukturerat än tidigare kunna arbeta med och förebygga olika risker. Koncernens risker har delats in i fyra övergripande riskområden och för varje enskild risk bedöms kontinuerligt sannolikhet och påverkan på Lindabs verksamhet med påföljande åtgärdsplan. Rapportering, uppföljning och kontroll sker genom formellt etablerade rutiner och processer.

 

                             Operativa risker                   Strategiska risker

                   
                              Finansiella risker                  Efterlevnadsrisker 

                     
 
     

 

Nyhetsbevakning