Finansiella risker
FinansieringLikviditetRäntaValuta
Finansiering
Med finansieringsrisk avses risken för att finansieringen av koncernens kapitalbehov samt refinansiering av utestående krediter försvåras eller fördyras.

Exponering

Lindabs totala kreditram uppgår per den 31 december 2014 till 1 600 MSEK (2 800).

Kommentar

Lindabs kreditavtal med Nordea och Handelsbanken innehåller två kovenanter i form av nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA och räntetäckningsgrad, vilka följs upp kvartalsvis. Lindab bedömer att kreditvillkoren kommer att uppfyllas.Lindabs kreditavtal med SEB och Nordea innehåller två kovenanter i form av nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA och räntetäckningsgrad, vilka följs upp kvartalsvis. Lindab bedömer att kreditvillkoren kommer att uppfyllas. Enligt koncernens Treasury policy ska alltid en långfristig finansiering finnas på plats 12 månader innan befintlig finansiering förfaller.

Nyhetsbevakning