Efterlevnadsrisker

Efterlevnadsrisker

 

SkatterMiljöAffärsetikArbetsmiljöInternkontroll
Lindab bedriver verksamhet i många olika länder, framför allt i Europa, och upplever generellt att skattelagstiftning och -regler blir mer komplexa. Förutsägbarheten har minskat och det är allt mer angeläget att hålla system och processer för hantering av skatter uppdaterade och välfungerande. Följande skatter och avgifter ska hanteras korrekt av Lindab direkt eller indirekt inom de olika jurisdiktioner där verksamhet bedrivs eller där det krävs: inkomstskatt, mervärdesskatt, tull, sociala avgifter och liknande samt personalens källskatt och andra skatter, såsom kupongskatt och punktskatter.

Inom inkomstskatteområdet har framförallt internprissättningsfrågor, som avser de priser som avtalas vid gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag, fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren. Internpriserna påverkar intäkter och kostnader och därmed beskattningsbart resultat i de länder där verksamheten bedrivs. Det internationellt vedertagna synsättet är att villkoren ska överensstämma med de som skulle ha avtalats mellan oberoende parter, den s.k. armlängdsprincipen. För att skapa en likartad syn på hur denna ska tillämpas, och försöka undvika dubbelbeskattning, har OECD tagit fram riktlinjer, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Sedan 2013 pågår en utredning inom OECD, BEPS (Base Erosion Profit Shifting) för att ytterligare styra upp regler inom internprissättningsområdet. I princip samtliga länder, där Lindab har bolag, är medlemmar i OECD och/eller har anslutit sig till modellkonventionen. Lindab arbetar kontinuerligt med att tillse att koncernen följer de regler som modellkonventionen stipulerar, både vad gäller prissättningen, dokumentation och i övrigt. Lindab följer även utvecklingen inom BEPS-projektet för att kunna anpassa sig till de nya reglerna.

Lindab arbetar i övrigt med att utveckla och anpassa rutiner för att identifiera risker på skatteområdet och för att kunna hantera dessa på ett ändamålsenligt sätt. Lindab har även löpande kontakt med skatterådgivare för tolkning av skatteregler och bedömning av hur olika frågor ska hanteras. Vid en felaktig hantering kan Lindab drabbas bå av högre rörelsekostnader och/eller skattekostnader jämte räntekostnader och straffavgifter.

Koncernen är inte inblandad i några skattetvister som kan medföra negativ inverkan på koncernens resultat och ställning.

Nyhetsbevakning