Uppförandekod

 

Lindabs uppförandekod i korthet

  • I varje land som Lindabkoncernen har verksamhet skall landets lagar och förordningar följas.
  • Ett korrekt uppträdande krävs i alla kontakter med affärspartner enligt gängse praxis och lagstiftning.
  • Koncernens redovisning skall följa redovisningspraxis, vara öppen, relevant, förståelig och i god tid.
  • Anställda och styrelsemedlemmar skall i alla sammanhang uppföra sig på ett sätt som inte strider mot koncernens intressen.
  • Neutralitet gäller i fråga om politiska partier och kandidater.
  • Minimerad miljöpåverkan eftersträvas genom hela produktens livscykel.
  • Diskriminering på grund av kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackanslutning, socialt eller etniskt ursprung är inte tillåten.
  • Aktiviteter utförs med respekt för mänskliga rättigheter.
  • Villkor för en trygg och hälsosam arbetsmiljö skall uppfyllas.
  • Koden är implementerad och följs i hela organisationen.

Nyhetsbevakning