CSR.jpg

På Lindab tar vi inte bara ansvar för att skapa en hållbar utveckling genom produkter och tjänster som förbättrar energieffektiviteten och minskar resursförbrukningen. Vi tar även ansvar för alla de människor som vi på något sätt berör. Genom vårt hållbarhetsarbete har vi fortsatt att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, minskat antalet olyckor och ökat vårt fokus att skapa en ännu mer inkluderande och jämställd arbetsplats som välkomnar mångfald och människors olikheter. Vi har också minskat resursförbrukningen i vår produktion samt ökat satsningarna på utveckling av produkter och kompletta lösningar som har låg miljöpåverkan hos våra kunder.

 
Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av vår nya strategi. Vi ska inte bara vara en del av framtiden. Vi ska vara med och leda den.
 
Lindabs hållbarhetsarbete bygger på ett antal riktlinjer och styrinstrument där Lindabs Uppförandekod och Kvalitets- och miljöpolicy är viktiga delar av det interna regelverket för hållbar affärsetik. Mer information om Lindabs hållbarhetsarbete finns i vår Årsredovisning och hållbarhetsrapport, som innehåller ett fullständigt GRI-index, VD-kommentar, information om Lindabs miljöarbete samt väsentlighetsanalys och intressentdialog.
 

Lindab strävar efter ett transparent (företags)klimat och en hög (affärs)etisk nivå. Våra medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella oegentligheter som behöver korrigeras. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi
kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Nyhetsbevakning