Finansiella mål

Lindab finansiella mål reviderades senast den 10 december 2019.

Finansiella mål
-
Årlig tillväxt

Den årliga försäljningstillväxten ska vara 5-8 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen (EBIT) ska i genomsnitt uppgå till 10 procent över en konjunkturcykel, exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader.

 
Nettoskulden/EBITDA

Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga kvoten 3,0 beräknat utifrån 12 månaders genomsnittliga värden.

Utdelningspolicy

Utdelningen ska motsvara minst 40 procent av bolagets resultat efter skatt, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning, förvärvsmöjligheter och långsiktiga finansiella behov.

 

 

TillväxtLönsamhetKapitalstruktur

Mål

Den årliga försäljningstillväxten ska vara 5-8 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

 

Nyhetsbevakning