Kvalitet

 

Lindabs åtagande vad gäller ansvar på produktområdet styrs övergripande av koncernens etiska kod (Miljöskydd och Arbetsplatssäkerhet) och Miljöpolicyn.

 

Lindabs bärande idé är att i alla byggprocessens faser bidra till att förenkla byggandet, såväl vad gäller projekteringsfasen som själva produkten, dess installation och leverans. Lindab bedriver även materialforskning och utvecklingsprojekt tillsammans med leverantörerna, inom bland annat ytbehandling, rostproblematik, hållfasthet och hälso- samt miljöaspekter.

 

Många människor spenderar 80–90 procent av all sin tid inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön är hälsosam och att byggnadens ingående komponenter inte medför några hälsorisker. Lindab har sedan länge arbetat aktivt med att identifiera och ersätta sådant som kan bedömas som miljö- eller hälsofarligt. Ett aktuellt exempel på denna substitution är övergången till plåt som är fri från hexavalent krom.

 

Resurser läggs också på att utveckla produkterna för att optimera till- verkningsprocessernas funktion, ekonomi och miljöpåverkan. Lindab testar och dokumenterar de produkter som utvecklas för att säkerställa kvalitet och funktionalitet. Kvalitetsledningssystem tillämpas inom alla delar av verk-samheten. Nästan alla av Lindabs produktionsenheter har kvalitetssystem certifierade enligt ISO 9001:2000. Produkterna levereras tillsammans med den dokumentation som efterfrågas för de olika marknaderna såsom bruksanvisning, certifikat och miljövarudeklarationer.

 

Lindab har genom lång erfarenhet byggt upp den kunskap som krävs för att möta kundens alla behov och önskemål. Genom att tillvarata kundernas synpunkter och önskemål ökar förståelsen och därigenom kan Lindab arbeta närmare kunden. Ett exempel är framtagandet av en serie hjälpmedel för att förbättra ergonomin för installatörer och förenkla processen på byggarbetsplatsen, lanserad under begreppet ”Smart Tools”.

 

Under året har inga överträdelser av regler identifierats rörande koncernens marknadsföring, produktinformation, tillhandahållande av produkter, eller produkternas hälso- och säkerhetspåverkan. Således har heller inga böter rörande dylika överträdelser tilldömts eller betalats.

Nyhetsbevakning