Arsstämma 2020
Årsstämman 2020 kommer att hållas den 29 april 2020 kl.15:00 på Hotell Skansen, Båstads kommun. 
 
Till Årsstämman 2020 kan du delta på olika sätt
  • poströsta (rekommenderas med anledning av covid-19)
  • närvara via fullmakt du gett till ett ombud som deltar på stämman
  • närvara via fullmakt du gett till Computershare (för aktieägare som representerar mindre än 100 000 aktier)
  • närvara på stämman 

För samtliga alternativ ovan måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 april 2020​. Anmälan, fullmakt, röster och andra dokument måste vara Lindab tillhanda senast den 23 april 2020.

Se mer information om respektive alternativ nedan:
 
Poströstning
Riksdagen beslutade den 3 april 2020 att anta en lag för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Lindab har beslutat att erbjuda möjligheten att poströsta till årsstämman. Detta kan göras på två sätt:
1. Poströsta digitalt genom att klicka på denna länk och signera med BankID.
2. Skriv ut Anmälan och förhandsröstningsformuläret, fyll i dokumentet, signera och skicka per post till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad eller skickas elektroniskt till info@computershare.se.
 
 
Juridiska personer fyller i anmälningsformuläret med röstinstruktion, dokumentet skall signeras av behörig firmatecknare och skickas per post tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad eller skickas elektroniskt till info@computershare.se.
 
 
Närvara via fullmakt
Fyll i anmälan och fullmakt i dokumentet nedan. Anmälan görs
  • per post till Lindab International AB (publ), ”Årsstämma”, 269 82 Båstad eller
  • per telefon till Lindab 0431-850 00 eller
  • via bolagets hemsida med adress www.lindabgroup.com - Anmälan

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress antingen i samband med att anmälan om deltagande sker eller senast torsdagen den 23 april 2020. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas.
 
Närvara via fullmakt till Computershare
För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se 

Närvara på stämman
Anmälan om deltagande kan göras:
  • per post till Lindab International AB (publ), ”Årsstämma”, 269 82 Båstad eller
  • per telefon till Lindab 0431-850 00 eller
  • via bolagets hemsida med adress www.lindabgroup.com - Anmälan
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella ombud och biträden.

Nyhetsbevakning