News
Januari 29, 2020

Valberedningens förslag till styrelse


Valberedningen i Lindab International AB (publ) består av Göran Espelund (ordf.), företrädare för Lannebo Fonder, Per Colleen, företrädare för Fjärde AP-fonden, Anders Algotsson, företrädare för AFA Försäkring och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Sonat Burman-Olsson, Viveka Ekberg, Anette Frumerie och Peter Nilsson. Valberedningen föreslår nyval av Marcus Hedblom och Staffan Pehrson som ersättare för John Hedberg och Bent Johannesson. John Hedberg och Bent Johannesson har avböjt omval.

Marcus Hedblom, född 1970, är VD och koncernchef för Ovako sedan 2015. Åren 2011 till 2015 var Marcus CFO på Ovako. Marcus har tidigare innehaft diverse ledande positioner i SAS bl.a. Deputy CFO SAS Group, CEO för dotterbolaget Spanair samt CFO för SAS Sverige. Marcus är civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet. Marcus är styrelseledamot och styrelseordförande i diverse bolag inom Ovakokoncernen, styrelseledamot i Svensk stålindustris intresseorganisation Jernkontoret samt vice ordförande i Arbetsgivareförbundet Stål & Metall. Marcus innehar inga aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Staffan Pehrson, född 1968, är VD och koncernchef för NEFAB Group sedan 2016. Staffan har tidigare innehaft en rad positioner inom Ericsson Group bl.a. VP på Product Related Services, VP på Solution Area Media, EVP/General Manager Ericsson Inc, Seattle samt ansvarig för Ericsson Ungern. Staffan har en master i Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet och i System Engineering i Case Western Reserve University, Cleveland, USA samt en Executive MBA, Handelshögskolan Stockholm. Staffan har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Technology Service Industry Association (TSIA) och Swedish Chamber of Commerce i Ungern. Staffan innehar inga aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Slut
_________________________________________________________________________

Kontakt:
Göran Espelund, valberedningens ordförande
E-post: goran.espelund@lannebofonder.se
Telefon: +46 8 56 22 5200

Nyhetsbevakning