News
April 17, 2020

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden i Lindab


Med anledning av rådande osäkerhet i samhället på grund av covid-19 föreslår valberedningen i Lindab att styrelse- och utskottsarvoden hålls oförändrade. Tidigare förslag om höjda arvoden dras därmed tillbaka.

Förslaget innebär att styrelsearvoden förblir på samma nivå som föregående år vilket innebär följande:

Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 856 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 391 250 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 256 000 kronor.

Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 102 000 kronor och med 51 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 61 000 kronor och med 31 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 296 000 kronor.

__________________

För ytterligare information, kontakta:

Göran Espelund
Valberedningens ordförande
Tfn: 08 5622 5200

Catharina Paulcén
Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: 0701 48 99 65

Nyhetsbevakning