News
September 25, 2020

Valberedning; Lindab International AB (publ)


Härmed meddelas att styrelsens ordförande Peter Nilsson i enlighet med beslut på årsstämman, i samråd med bolagets tre största ägare har utsett en valberedning.

I denna ingår:

  • Göran Espelund, utsedd av Lannebo Fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International AB

Göran Espelund har utsetts till valberedningens ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2021 års årsstämma avseende bl. a:

  • val av ordförande för stämman
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
  • sammansättning av valberedning inför årsstämma 2022

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@lindab.com eller brev till "Lindabs Valberedning, Ola Ranstam, Lindab International AB, 269 82 Båstad".

Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2020 offentliggöra datum för årsstämma 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman som beräknas ske i slutet av mars månad 2021.

Nyhetsbevakning