News
Oktober 18, 2019

Valberedning; Lindab International AB (publ)


Härmed meddelas att styrelsens ordförande Peter Nilsson i enlighet med beslut på årsstämman, i samråd med bolagets tre största ägare har utsett en valberedning. I denna ingår:

  • Göran Espelund, utsedd av Lannebo Fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring
  • Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International AB

Göran Espelund har utsetts till valberedningens ordförande.
I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende bl. a:

  • val av ordförande för stämman
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
  • sammansättning av valberedning inför årsstämma 2021

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@lindab.com eller brev till “Lindabs Valberedning, Ola Ranstam, Lindab International AB, 269 82 Båstad”.
Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2019 offentliggöra datum för årsstämma 2020.
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman som beräknas ske i slutet av mars månad 2020.

Lindab International AB (publ)
Stockholm 18 oktober 2019

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Nilsson, Styrelseordförande Lindab International AB, tel. 0734-19 63 31 alt. Ola Ranstam, Chefsjurist (Interim) Lindab AB tel. 0701-49 78 10

Nyhetsbevakning