News
Mars 25, 2020

Påverkan av covid-19 på Lindab


Coronaviruset (covid-19) och de långtgående åtgärder som vidtagits av myndigheter runt om i Europa kommer att få en finansiell påverkan på Lindabkoncernen.

Ventilationsbolaget Lindab har byggindustrin som sin främsta målgrupp. Lindabs försäljning är koncentrerad till Europa med mindre än två procent av försäljningen utanför Europa. Försäljningen påverkas av aktivitetsnivån i den europeiska byggindustrin, med tyngdpunkt på länderna i norra Europa. Lindabs bedömning är att covid-19 endast kommer att påverka försäljningen i mindre omfattning under första kvartalet. Påverkan under resten av året är, givet den osäkra situationen, svår att uppskatta men den kommer att verka dämpande på försäljningen.

”Vi ser en minskad orderingång i vår projektaffär i och med att byggprojekt försenas eller skjuts på framtiden”, säger Ola Ringdahl, VD & koncernchef för Lindab. ”I dagsläget är merparten av Europas byggarbetsplatser öppna, men byggtakten mattas av, framför allt i de länder som drabbas av långtgående nedstängningar, t ex Italien, Frankrike och Belgien. Fler länder ser ut att införa strängare åtgärder, och det ökar osäkerheten om byggprojekt kan fortgå enligt plan. Lindabs fabriker och butiksnätverk i Italien, Frankrike och Belgien har tvingats stänga eller kan endast fungera med nedsatt kapacitet. Det är svårt att uppskatta i vilken omfattning vi kommer att bli påverkade framöver då vi inte vet hur länge respektive lands insatser kommer att pågå.”

Lindab är idag närvarande i Europa med 128 egna filialer i 31 länder och över 3000 återförsäljare. De största marknaderna är Norden och Storbritannien som sammantaget motsvarar ca 50 procent av omsättningen. Lindabs målsättning är att hålla fabriker, distribution och försäljningskanaler öppna så långt möjligt. För närvarande är Lindabs affärsverksamhet igång i samtliga länder, med några få undantag.

”Lindab är stolta över att vara en leverantör som kunderna kan lita på. Vi vill hålla våra leveranslöften även under denna turbulenta period och kommer att göra vårt yttersta för att fortsätta hålla öppet. Vi har en positiv anda inom bolaget där medarbetare ställer upp för varandra och hjälper till där det behövs. Våra kunders och medarbetares säkerhet och hälsa har högsta prioritet och vi har infört långtgående rutiner för att säkerställa att smittan inte sprids”, fortsätter Ola Ringdahl.

Leveranserna inom Europa kan försenas på grund av utökade gränskontroller. Lindab har emellertid goda möjligheter att säkerställa leveranserna tack vare att bolaget har över 30 produktionsanläggningar runt om i Europa. Lindab fortsätter att leverera på kundernas beställningar.

Lindab har initierat åtgärder för att sänka kostnaderna samt nyttja de stödåtgärder som ett flertal av Europas länder har implementerat.

Lindab har en stark finansiell ställning. Effektiviseringsåtgärder under 2018 och 2019 har resulterat i en solid balansräkning och ett starkt resultat. Som en försiktighetsåtgärd, för att ge Lindab finansiellt handlingsutrymme, har styrelsen föreslagit att utdelningen minskas från det ursprungliga förslaget. Utdelningen 2020 föreslås vara på samma nivå som föregående år. Det förändrade utdelningsförslaget har kommunicerats i ett separat pressmeddelande den 23 mars 2020.

Utvecklingen i Europa följs noga och Lindab anpassar sina åtgärder i enlighet med lokala myndigheters råd och förordningar. Information om påverkan av covid-19 på Lindabkoncernen kommer regelbundet att publiceras på Lindabs hemsida www.lindabgroup.com.

Nyhetsbevakning