News
Oktober 23, 2020

Lindabs delårsrapport januari – september 2020: Stabilt kvartal med stärkt rörelsemarginal


Lindabs rörelsemarginal ökade under kvartalet. Nettoomsättningen minskade, jämfört med samma period föregående år, till följd av effekterna av covid-19. Under kvartalet har Ventilation Systems återhämtat sig och Profile Systems fortsatt att öka försäljning och resultat. Building Systems försäljning har minskat som en följd av rådande osäkerhet på marknaden, men lönsamheten har varit fortsatt god. Lindab har starkt kassaflöde och balansräkning, vilket möjliggjort fortsatta förvärv.

Tredje kvartalet 2020

• Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 2 302 MSEK (2 462). Organiskt minskade försäljningen med 4 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 4 procent till 262 MSEK (273).
• Rörelseresultatet uppgick till 266 MSEK (273).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 11,4 procent (11,1).
• Rörelsemarginalen ökade till 11,6 procent (11,1).
• Periodens resultat uppgick till 198 MSEK (212).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,59 SEK (2,78).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 452 MSEK (395).
• I juli förvärvade Lindab det svenska bolaget Crenna Plåt AB, en ledande tillverkare av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden.
• I september avyttrade Lindab IMP Klima Group, tillverkare av luftbehandlingsaggregat i Slovenien.
• Efter kvartalets slut förvärvades det svenska bolaget Ekovent, en ledande tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter.

Januari – september 2020

• Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 6 852 MSEK (7 346). Organiskt minskade försäljningen med 6 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 5 procent till 668 MSEK (703).
• Rörelseresultatet uppgick till 598 MSEK (703).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 9,7 procent (9,6).
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (9,6).
• Periodens resultat uppgick till 410 MSEK (535).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 5,37 SEK (7,01).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 773 MSEK (651).

  1. Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab visar fortsatt återhämtning under tredje kvartalet och står stabilt i en utmanande tid. Försäljningen ökade jämfört med föregående kvartal tack vare en kundnära organisation med hög leveransförmåga. Den snabba anpassningen av kostnaderna bidrog till stärkt lönsamhet och vår rörelsemarginal är den högsta i Lindab på mer än tio år.

Försäljningen har utvecklats positivt jämfört med andra kvartalet, men är något lägre än tredje kvartalet föregående år. Vi ser att byggaktiviteten successivt har ökat sedan i våras, men flera av Europas stora ekonomier fortsätter att påverkas negativt av covid-19.

Stark rörelsemarginal

Den justerade rörelsemarginalen var 11,4 procent i det tredje kvartalet och att vi kan nå den nivån, trots minskad försäljning, visar på kvalitet och stabilitet. Vår decentraliserade organisation har varit snabb att anpassa kostnaderna. Goda resultat och ett bra kassaflöde ger oss möjlighet att fortsätta genomförandet av det strategiska investeringsprogrammet. Med ökad automatisering blir vår produktion effektivare och säkrare, vilket stärker Lindab på både kort och lång sikt.

Förvärv och avyttringar

Vi har fortsatt göra förvärv under tredje kvartalet, vilket möjliggjorts av den höga lönsamheten och det starka kassaflödet. Den pågående pandemin har försvårat förvärvsarbetet något, men Lindab är rustat för att växa genom förvärv, även under de omständigheter som nu råder. Under det senaste halvåret har Lindab förvärvat tre bolag, Thor Duct, Crenna och Ekovent. Det är tre kvalitetsbolag som kompletterar Lindabs produktutbud inom ventilationssystem.

Thor Duct tillhandahåller ventilationssystem för hantering av brandgaser och är marknadsledare i Storbritannien och Irland. Lindab ser goda tillväxtmöjligheter inom denna nisch.

Crenna är den ledande tillverkaren av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden. Lindab är marknadsledare på cirkulära kanaler. Med förvärvet av Crenna får Lindab ett komplett sortiment av ventilationskanaler i Sverige.

Ekovent, som förvärvades den 1 oktober, är en ledande svensk tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter. Genom förvärvet utökas Lindabs erbjudande inom ventilationslösningar och Lindab stärker sin position inom brandskydd i Sverige.

Under tredje kvartalet avyttrades IMP Klima med dotterbolag. I slutet av juni fattade vi beslut om nedläggning på grund av svag försäljningsutveckling och låg lönsamhet. Vi är tillfreds med att vi kunde hitta en ny ägare, nederländska Orange Climate, som driver IMP Klima vidare och räddar många arbetstillfällen.

Väl positionerade för framtiden

Utmaningarna relaterade till covid-19 är långt ifrån över, men Lindab har en robust försörjningskedja och en organisation som är väl rustad att hantera situationen. Smittspridningen ökar nu igen i Europa och vi har förberett oss på att lokala restriktioner och nedstängningar kan införas igen.

Den långsiktiga efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter gynnas av ett ökat intresse för lösningar som skapar hälsosamma inomhusmiljöer och minskar energiförbrukningen. EU:s direktiv för renovering och nybyggnation av fastigheter, samt diverse nya nationella stödpaket, lär öka den långsiktiga efterfrågan på ventilationssystem av hög kvalitet. Det ger Lindab goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning.

Tack till alla kunder som fortsätter välja Lindab och tack till alla medarbetare för era insatser under denna utmanande tid.”

__________________

Nyhetsbevakning