News
Februari 9, 2021

Lindabs bokslutskommuniké 2020: Lindab når målet om 10 procents rörelsemarginal för helåret


Under fjärde kvartalet ökade rörelseresultat och rörelsemarginal markant. Samtliga tre affärsområden förbättrade rörelsemarginalen, ett styrkebesked i dessa tider. Ventilation Systems visade dessutom organisk tillväxt. För helåret ökade den justerade rörelsemarginalen till 10 procent trots en minskad försäljning pga covid-19. Lindab har starkt kassaflöde och god finansiell ställning, vilket möjliggjort fortsatta investeringar och ytterligare förvärv.

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 2 314 MSEK (2 526). Organiskt minskade försäljningen med 4 procent.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 248 MSEK (212). 1)
 • Rörelseresultatet ökade till 248 MSEK (212).
 • Justerad rörelsemarginal ökade till 10,7 procent (8,4). 1)
 • Rörelsemarginalen ökade till 10,7 procent (8,4).
 • Periodens resultat ökade till 186 MSEK (143).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,43 SEK (1,88).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 356 MSEK (366).
 • I oktober förvärvades det svenska bolaget Ekovent, en ledande tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter.
 • I december förvärvades det norska ventilationsbolaget Aer Faber, som har en stark närvaro i Oslo-området.

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 9 166 MSEK (9 872). Organiskt minskade försäljningen med 6 procent.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 916 MSEK (915). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 846 MSEK (915).
 • Justerad rörelsemarginal ökade till 10,0 procent (9,3). 1)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (9,3).
 • Periodens resultat uppgick till 596 MSEK (678).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 7,80 SEK (8,89).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 129 MSEK (1 017).
 • Styrelsen föreslår, i enlighet med fastställd utdelningspolicy, att utdelning skall utgå med 3,40 SEK (1,75) per aktie. Förslaget är att utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen, i maj respektive november.

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Ventilationsbolaget Lindab avslutar 2020 med ytterligare ett starkt kvartal. Med en rörelsemarginal på 10 procent för helåret når Lindab den högsta rörelsemarginalen på mer än tio år. Vi går in i 2021 med en anpassad kostnadsbas, en effektiv organisation och en stark finansiell ställning.

Försäljningen har gradvis återhämtat sig under det andra halvåret i takt med att byggaktiviteten successivt ökat. Länder som drabbades hårt av nedstängningar under våren återhämtade sig under andra halvåret. Vi har gynnats av att ha Norden som vår enskilt största marknad och regionen har haft en stabil utveckling under årets samtliga kvartal.

Lindab erbjuder hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Vi har bevisat detta, även när omständigheterna i vissa fall varit utmanande. Vår robusta försörjningskedja har hjälpt oss att hålla våra löften till kunderna även när länder stängt ner.

Målet om 10 procents rörelsemarginal uppnått
Lindab har sedan ett antal år haft som långsiktigt mål att nå en rörelsemarginal på 10 procent under en konjunkturcykel. För helåret 2020 nådde vi denna nivå för första gången under ett enskilt år. Att nå marginalmålet under ett år som präglats av covid-19, och därav orsakad
försäljningsnedgång, är ett styrkebesked vi kan vara stolta över.

Stark finansiell ställning möjliggör investeringar och förvärv
Under året har vi dessutom, tack vare ett starkt underliggande kassaflöde, fortsatt att minska vår skuldsättning. En stark finansiell ställning har gett oss handlingsutrymme att fortsätta utveckla Lindab, även under rådande omständigheter orsakade av covid-19.

Vi har under året investerat över 400 MSEK för att stärka effektiviteten och öka produktionskapaciteten. Samtidigt vässar vi vårt hållbarhetsarbete och förbättrar säkerheten för våra medarbetare. Vi genomför det största investeringsprogrammet i Lindabs historia och ser fram emot att skörda frukterna av detta under många år framöver.

Vår starka finansiella ställning har även möjliggjort förvärv. Under fjärde kvartalet välkomnade vi två bolag till Lindab. Ekovent är en ledande svensk tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter. Aer Faber är ett norskt ventilationsbolag med stark närvaro i Oslo-området. Vi har under 2020 genomfört fyra förvärv av ventilationsbolag, vi har avyttrat olönsamma dotterbolag, och vi har investerat i ett spännande teknikbolag. Vi förvärvar välskötta bolag som direkt adderar värde till Lindab, samtidigt som vi bidrar till deras verksamhet med storskaliga inköp, ett utbrett distributionsnätverk och högkvalitativa produkter.

Utdelning
Lindab är ett aktieägarvänligt bolag. Utdelningen under 2020 behölls på föregående års nivå, 1,75 SEK per aktie, trots de utmaningar som covid-19 medförde. För 2021 har styrelsen föreslagit 3,40 SEK per aktie i utdelning, vilket uppfyller Lindabs målsättning om att dela ut minst 40 procent av nettovinsten till aktieägarna. För oss är det viktigt att värna våra aktieägare även i utmanande tider.

Väl positionerade för framtiden
Den långsiktiga efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter gynnas av ett ökat intresse för lösningar som skapar hälsosamma inomhusmiljöer och minskar energiförbrukningen. Det handlar om hållbarhet.

EU:s direktiv för renovering och nybyggnation av fastigheter, samt diverse nya nationella stödpaket, lär öka den långsiktiga efterfrågan på ventilationssystem av hög kvalitet. Detta gäller såväl inom nybyggnation som inom renovering och uppgradering av äldre fastigheter.

Tack vare Lindabs produktportfölj och starka närvaro i hela Europa ger detta goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning.

Tack till alla kunder som fortsätter att välja Lindab.

Tack till alla medarbetare för era tappra insatser under 2020.”

Press- och analytikermöte:

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum den 9 februari kl. 13:00 (CET). Delårsrapporten presenteras av Ola Ringdahl, VD och Koncernchef, samt Madeleine Hjelmberg, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör.

För att delta i telefonkonferensen var vänlig ring:
Telefon +46 (0) 8 505 583 55
Alternativ telefon +44 333 300 9266

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/lindab-q4-2020
__________________

Nyhetsbevakning