News
December 10, 2019

Lindab International AB (publ): Uppdatering av finansiella mål och utdelningspolicy


Styrelsen för Lindab International AB har den 10 december beslutat om uppdatering av nedanstående utdelningspolicy och finansiella mål:

  • Utdelningen ska motsvara minst 40 procent av bolagets resultat efter skatt, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning, förvärvsmöjligheter och långsiktiga finansiella behov.
  • Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga kvoten 3,0 beräknat utifrån 12 månaders genomsnittliga värden.

Det uppdaterade finansiella målet för nettoskuld i relation till EBITDA är i huvudsak en justering för att beakta effekten av IFRS 16.

De finansiella målen för tillväxt och lönsamhet är oförändrade:

  • Den årliga försäljningstillväxten ska vara 5-8 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.
  • Rörelsemarginalen (EBIT) ska i genomsnitt uppgå till 10 procent över en konjunkturcykel, exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader.

Ola Ringdahl, VD och koncernchef:
Lindab har under en period successivt stärkt sin finansiella ställning och minskat nettoskulden. Den stärkta balansräkningen ger utrymme till att öka investeringstakten, att aktivt jobba med förvärvsmöjligheter samt att höja målet för utdelning i koncernens utdelningspolicy.

Slut
__________________

Nyhetsbevakning