News
April 29, 2020

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för första kvartalet 2020


Första kvartalet 2020

• Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 2 332 MSEK (2 315), varav organisk tillväxt uppgick till -1 procent.

• Rörelseresultatet 1) minskade med 4 procent till 184 MSEK (192).

• Rörelsemarginalen 1) uppgick till 7,9 procent (8,3).

• Periodens resultat uppgick till 136 MSEK (142).

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,78 SEK (1,85).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 MSEK (79).

• Styrelsen föreslog den 23 mars att tidigare utdelningsförslag revideras från 3,60 SEK per aktie till 1,75 SEK (1,75) per aktie. Utdelningen föreslås utbetalas vid två tillfällen.

1) Inga engångsposter eller omstruktureringskostnader har rapporterats under 2020 respektive 2019, varmed justerat rörelseresultat och justerad rörelsemarginal ej rapporteras för dessa perioder.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:
”Lindab inledde året starkt och de positiva trenderna från föregående år fortsatte även under början av 2020. Fram till mitten av mars följde omsättning och resultat vår plan. Därefter blev effekterna av covid-19 märkbara, framför allt i de länder i Europa som stängde ner stora delar av näringslivet.

Rörelsemarginalen på 7,9 procent i kvartalet är i linje med det starka resultatet föregående år och betydligt över nivåerna från motsvarande period tidigare år. Bruttomarginalen har fortsatt att stärkas under kvartalet tack vare ökad effektivitet.

Ventilation Systems har fortsatt förbättra lönsamheten och nådde upp till tio procent rörelsemarginal under första kvartalet. Affärsområdet har fortsatt hålla hög takt i genomförandet av investeringar för att öka automatiseringen och därmed ytterligare höja kvalitet och effektivitet i produktionen.

Profile Systems hade ett starkt första kvartal med en organisk tillväxt på 13 procent, delvis tack vare en mild vinter och stark projektförsäljning. Rörelseresultatet förbättrades något, men rörelsemarginalen var lägre än föregående år på grund av förändrad produkt- och kundmix.

Building Systems visade ett positivt resultat under första kvartalet som normalt sett är den säsongsmässigt svagaste perioden på året. Eftersom försäljningen var rekordstark under motsvarande period föregående år, nådde resultatet inte riktigt upp till samma nivå under första kvartalet. Omsättning och resultat för Building Systems varierar mellan kvartalen eftersom det är en projektbaserad verksamhet.

Under första kvartalet hade coronapandemin endast en begränsad påverkan på koncernens omsättning och resultat. Lindab har 98 procent av sin försäljning inom Europa. Materialförsörjningen är robust och Lindab har kunnat dra nytta av sitt välutbyggda logistik- och produktionsnätverk för att säkerställa leveransförmågan till kund.

De omfattande restriktioner som införts i vissa länder har begränsat byggaktiviteten. Under mars månad har detta främst drabbat vår försäljning i Italien och Frankrike. Den relativt stabila byggaktiviteten i Norden har däremot bidragit positivt till försäljningsutvecklingen.

När vi blickar in i det andra kvartalet ser vi negativa effekter av införda restriktioner även i länder som Storbritannien och Irland, samt i flera länder i Kontinentaleuropa. Hur djup denna nedgång blir, och hur länge den varar, är svårt att sia om.

Fokus för Lindab under 2020 kommer även fortsättningsvis att vara lönsamhet och kundnöjdhet. Vi har inlett åtgärder för att sänka kostnaderna, baserat på ett antal olika scenarier för hur covid-19 kan tänkas påverka efterfrågan. Varje enskild del av Lindab ska fortsätta förbättra sin långsiktiga lönsamhet. Det kravet kvarstår även om marknadsförutsättningarna har förändrats på kort sikt.

Kundnöjdhet är än viktigare i turbulenta tider. Kunderna ska kunna lita på Lindab och med ett långsiktigt tänk månar vi om att kunderna finns kvar när coronakrisen är över. Även i länder där byggaktiviteten är mycket låg håller vi öppet i liten skala för att säkerställa leveranserna till våra kunder.

Trots det osäkra marknadsläget i Europa och de utmaningar det innebär fortsätter vi att rusta Lindab för framtiden. Lindabs starka finansiella ställning gör det möjligt att genomföra prioriterade investeringar för att bygga långsiktiga konkurrensfördelar. Den stabila plattform vi skapade under 2019 ger oss handlingsutrymme och vi kommer att fortsätta driva Lindab mot våra långsiktiga mål.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för deras insatser under denna speciella period.”
__________________

Nyhetsbevakning