News
Februari 6, 2020

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2019


Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2 526 MSEK (2 384), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
 • Justerat 1) rörelseresultat ökade med 23 procent till 212 2) MSEK (173). Justerad 1) rörelsemarginal ökade till 8,4 procent (7,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 212 2) MSEK (147).
 • Periodens resultat ökade till 143 MSEK (106).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,88 SEK (1,38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 366 2) MSEK (238).
 • I december beslutade styrelsen om uppdatering av finansiella mål och utdelningspolicy.

Januari – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 9 872 MSEK (9 326), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
 • Justerat 1) rörelseresultat ökade med 44 procent till 915 2) MSEK (634). Justerad 1) rörelsemarginal ökade till 9,3 procent (6,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 915 2) MSEK (547).
 • Periodens resultat ökade till 678 MSEK (394).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 8,89 SEK (5,16).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 017 2) MSEK (593).
 • Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 3,60 SEK (1,75) per aktie, vilket är i linje med den uppdaterade utdelningspolicyn, där utdelningen skall motsvara minst 40 procent av bolagets resultat efter skatt.
 1. Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.
 2. Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 205 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 312 MSEK. Rörelsemarginal exklusive IFRS 16 uppgick i kvartalet till 8,1 procent. Rörelseresultat exklusive IFRS 16, för perioden januari–december, uppgick till 888 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 803 MSEK. Rörelsemarginal exklusive IFRS 16 uppgick för året till 9,0 procent. Kommentaren avser endast år 2019.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

”Lindab förbättrade det justerade rörelseresultatet för det fjärde kvartalet med 23 procent till 212 MSEK (173). Periodens resultat ökade med 36 procent, vilket summerar till en total ökning för helåret 2019 med 72 procent till 678 MSEK (394). Vi kan härmed summera ett mycket framgångsrikt år för Lindab och ser ljust på framtiden.

Ventilation Systems levererade försäljning och resultat i linje med 2018 års historiskt starka fjärde kvartal. På de nordiska marknaderna och i Storbritannien märks en avmattning i efterfrågan sedan mitten av 2019, vilken delvis har balanserats upp av tillväxten i östra och centrala Europa. Affärsområdet håller hög takt i genomförandet av påbörjade investeringsprogram, med tyngdpunkt på ökad automation av produktionsanläggningar samt ökad kapacitet i produktion och logistik.

Profile Systems visade en stark utveckling i kvartalet med en organiskt tillväxt på 11 procent. Stark tillväxt och förbättrad bruttomarginal ledde till att rörelseresultatet ökade till 85 MSEK (56). Försäljningsökningen är till stor del kopplad till industriella byggprojekt i Sverige och östra Europa. Denna projektverksamhet har en försäljning som varierar mellan kvartalen.

Building Systems hade under kvartalet omfattande leveranser till stora projekt. Den organiska tillväxten uppgick till 24 procent. Rörelseresultatet ökade till 15 MSEK (0) i kvartalet, som en effekt av hög volym med god kontroll av projektmarginalerna under projektcykeln.

Lindabkoncernen kan se tillbaka på 2019 som ett år där många små och stora förbättringar inom samtliga affärsområden bidrog till att stärka både det finansiella resultatet och vår operativa förmåga. Fokus på lönsamhet är tydligt i hela organisationen och flertalet enheter har förbättrat sina resultat på ett betydande sätt under året.

Under 2020 kommer Lindabkoncernen att behålla fokus på förbättrad lönsamhet och kundnöjdhet. Vidare decentralisering av resurser och ansvar är en förutsättning för att lyckas med detta. Den högre investeringstakten kommer att fortsätta och successivt börja leverera effektivitetsförbättringar. Med en förbättrad lönsamhet kan vi även öka satsningarna i vår produktutveckling. En starkare balansräkning öppnar möjligheten för Lindab att börja titta mer aktivt på förvärvsmöjligheter.

Jag vill passa på att tacka alla kollegor för goda insatser under 2019 och vi ser fram emot ytterligare ett utvecklande år för Lindab, för våra medarbetare och för våra kunder.”

Slut
_________________

Nyhetsbevakning