News
Mars 29, 2021

Kallelse till årsstämma i Lindab International AB (publ)


Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021,
 • dels senast tisdagen den 4 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 27 april 2021. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 29 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, Lindab International ABs årsstämma, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast den 4 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Lindabs hemsida www.lindabgroup.com. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 4 maj 2021.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på Lindabs hemsida www.lindabgroup.com.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com samt på sista sidan i denna kallelse och skickas även per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  1. Lars-Olof Ottosson
  2. Thomas Cronqvist
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet av årsstämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 10. Val av styrelse.
  1. Peter Nilsson (omval, valberedningens förslag)
  2. Viveka Ekberg (omval, valberedningens förslag)
  3. Sonat Burman-Olsson (omval, valberedningens förslag)
  4. Anette Frumerie (omval, valberedningens förslag)
  5. Per Bertland (omval, valberedningens förslag)
  6. Marcus Hedblom (omval, valberedningens förslag)
  7. Staffan Pehrson (omval, valberedningens förslag)
 11. Val av revisor.
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Beslut om köpoptionsprogram.
 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av ordföranden Göran Espelund, företrädare för Lannebo Fonder, Per Colleen, företrädare för Fjärde AP-fonden, Anna Sundberg, företrädare för Handelsbanken Fonder och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ).

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Nilsson ska väljas till ordförande för årsstämman.

Förslag till vinstdisposition samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2020 lämnas med totalt 3,40 kronor per aktie med utbetalning halvårsvis om 1,70 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för den halvårsvisa utdelningen föreslår styrelsen den 7 maj 2021 samt den 5 november 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter oförändrat ska uppgå till sju stycken utan suppleanter.

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 9)

Valberedningen har värderat möjligheten att stimulera styrelseledamöternas intresse i Bolaget och dess ekonomiska utveckling samt vidare att skapa möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i Bolaget som är likvärdigt aktieägarnas. Mot denna bakgrund etablerade årsstämman 2019 en princip att gälla framgent som innebär att en del av styrelsearvodet ska placeras i Lindabaktier. Vidare har valberedningen värderat en anpassning av styrelsearvodena till den ökade komplexitet och tidsåtgång som ett modernt styrelsearbete kräver.

Följaktligen föreslår valberedningen en förändring av styrelsearvodet för de stämmovalda ledamöterna innebärande att styrelsearvodena justeras upp enligt nedan med en motprestation av ledamöterna att 1/3 av nettoarvodet ska placeras i Lindabaktier under en period av minst 5 år, för villkoren i övrigt se Valberedningens förslag och motiverade yttrande till val av styrelse.

Mot ovanstående bakgrund föreslår Valberedningen att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 1 000 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna föreslås utgå med 405 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna föreslås uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 482 500 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande ska justeras upp till 150 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter föreslås justeras upp till 75 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska justeras upp till 100 000 kronor och att arvodet till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter föreslås justeras upp till 50 000 kronor.

Revisions- och ersättningsutskottens sammanlagda arvode ska därmed ej överstiga 450 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode åt revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 10)

Valberedningen förslår: Omval av Per Bertland, Sonat Burman-Olsson, Viveka Ekberg, Anette Frumerie, Marcus Hedblom, Peter Nilsson och Staffan Pehrson.

Valberedningen föreslår Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 11)

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att vara huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla tills vidare om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering erfordras.

Dessa riktlinjer omfattar CEO och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi bygger på Lindabs interna styrkor och unika möjligheter att tillvarata globala trender och är i korthet följande:

Positioneringen ska flyttas fram på samtliga marknader genom det starka distributionsnätverket, breda och allt mer kompletta produkterbjudandet och de nära kundrelationerna. Med en kundfokuserad helhetssyn ska förädlingskedjan från inköp till distribution genom förenkling, rationalisering och innovation, skapa högre värde. Lindab ska genom en långsiktigt innovativ kultur, starkt ledarskap och varumärke och en god kultur skapa möjligheter för att generera idéer, såväl banbrytande som stegvisa förbättringar, för att säkra framtida tillväxt och lönsamhet.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se  www.lindabgroup.com.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och hållbarhetsagenda, såväl på kort som lång sikt, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. En viktig del i det är att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa riktlinjer.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen.

För information har bolaget inrättat långsiktiga incitamentsprogram i form av optionsprogram som antagits på årsstämman 2017, 2018, 2019 samt 2020. Programmen omfattar medlemmar i bolagets ledning. Eftersom optionsprogrammen beslutats vid årsstämma omfattas de ej av dessa riktlinjer. Mer information om programmen samt prestationskriterier, se www.lindabgroup.com.

Ersättningskomponenter och andra villkor för medlemmar i bolagets ledning
Totalersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmån samt andra förmåner. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna kan årsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 130% för CEO och 100% för övriga ledande befattningshavare under mätperioden för sådana kriterier.

För samtliga medlemmar i bolagets ledning (som inte omfattas av kollektivavtalad pensionsförmån, ITP-plan) ska pensionspremie på fast kontant lön inte överstiga 30%. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt bilförmån. Premier och andra kostnader av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10% av den fasta kontantlönen. För medlemmar i bolagets ledning verksamma i annat land sker reglering av pensionsförmån och andra förmåner enligt fast eller tvingande lokal praxis, men justeringar ska i det fallet så långt som möjligt hållas inom ramen för dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning
För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Uppsägningstiden uppgår till högst sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställde.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning
Rörlig kontant ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella, men tydligt koppla an till bolagets fördefinierade finansiella eller kvalitativa mål. De kan vidare utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutas sker en utfallsbedömning. Utfallsbedömningen hanteras i enlighet med farfarsprincipen. Bedömning baseras på finansiella mål utifrån den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Möjlighet att återkräva rörlig lön följer av för var tid gällande programs villkor.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen och tillämpningen av dessa riktlinjer beaktar ersättningsutskottet och styrelsen lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda, som i sin tur påverkas av allmänna marknadsvillkor och interna faktorer som påverkar bolagets måluppfyllelse. Ersättningsutskottet rådgör regelbundet med den verkställande direktören och HR-direktören för att hålla sig informerad om övriga anställdas lön och övriga villkor.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna
Styrelsens inrättade ersättningsutskott har i uppgift att bereda styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Antagna riktlinjer gäller till dess att nya riktlinjer godkänts av årsstämman.

Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets ledning och tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. Vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor närvarar inte medlemmar ur bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna. Styrelsen ska årligen upprätta en ersättningsrapport som ska framläggas vid bolagsstämman för godkännande.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Eventuella betydande förändringar av riktlinjerna samt hur aktieägarnas synpunkter beaktats
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2021 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2020, men de föreslagna nya riktlinjerna har uppdaterats avseende maximal rörlig kontantersättning som får utgå till CEO, från 120% till 130%. Ökningen motiveras av att det beslutats att öka den andel av CEO:s ersättning som avser kortsiktig rörlig ersättning som ett komplement till ökning av den fasta årliga kontantersättningen. Inga synpunkter på ersättningsriktlinjerna har framkommit.

Förslag till beslut om köpoptionsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fattar beslut om inrättande av ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ("Köpoptionsprogrammet"). I allt väsentligt är det ett identiskt program med programmen 2017, 2018, 2019 och 2020.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i Lindab International AB ("Lindab").

1. Antal köpoptioner, deltagare och tilldelning av köpoptioner
Lindab ska kunna ge ut högst 275 000 köpoptioner inom ramen för Köpoptionsprogrammet. Ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köpoptionsprogrammet och ska vara uppdelade i två olika kategorier enligt följande.

Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köpoptioner. Övriga medlemmar i Lindabs globala management team (cirka nio personer), tilldelas högst 25 000 köpoptioner per person. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2021 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet.

Köpoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men föremål för en avtalad förköpsrätt för Lindab att återköpa köpoptionerna till marknadsvärde.

Tilldelning av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, marknadsförutsättningar och restriktioner i vissa jurisdiktioner, och förutsätter att styrelsen bedömer att tilldelning av köpoptioner utanför Sverige kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser.

Deltagaren ansvarar själv för programmets skattekonsekvenser, eventuellt finansiellt stöd för att förvärva köpoptioner eller underliggande aktier samt för övrig praktisk hantering av köpoptionerna.

2. Förvärv av köpoptioner
Förvärv av köpoptioner ska ske under en anmälningsperiod så snart som praktiskt och legalt möjligt efter årsstämman till ett marknadsmässigt pris beräknat av en extern värderingsperson baserat på den s.k. Black & Scholes-formeln.

3. Tid och kurs för förvärv av aktier
Varje köpoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Lindab till en lösenkurs om 119 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Lindabs aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 6 maj - 20 maj 2021. Förvärv av aktier i Lindab med stöd av köpoptionerna ska kunna ske från och med dagen efter att Lindab offentliggjort halvårsrapporten för perioden 1 januari-30 juni 2024 och fram till och med 31 augusti 2024.

Antal aktier som köpoptionerna berättigar till och lösenkurs kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, lämnade extraordinära utdelningar, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

4. Leverans av aktier
Lindab har sedan tidigare 2 375 838 återköpta egna aktier varav 385 000 är intecknade i tidigare köpoptionsprogram. Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att Lindab, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till innehavarna av köpoptioner överlåter upp till 275 000 av bolagets egna aktier till det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

5. Kostnader och effekter på nyckeltal m.m.
Marknadsvärdet för köpoptionerna har beräknats till 28,40 kronor per köpoption, enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på en aktiekurs på den underliggande aktien om 177,60 kronor och ett antagande om en lösenkurs om 211 kronor per aktie. Black & Scholes-formeln har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0 procent och en volatilitet om 35 procent samt en direktavkastning på 1,8 procent. Lindab har inga kostnader för Köpoptionsprogrammet annat än avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om utgivande av köpoptionerna etc.

Om alla 275 000 köpoptioner utnyttjas till att förvärva aktier så utgör dessa cirka 0,35 procent av det nuvarande totala antalet aktier och röster i Lindab. Överlåtelser av återköpta egna aktier innebär att aktier som tidigare inte kunnat företrädas vid bolagsstämma eller varit utdelningsberättigade efter överlåtelsen kan företrädas vid bolagsstämma och blir utdelningsberättigade.

6. Förslagets beredning
Köpoptionsprogrammet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under våren 2021.

7. Övriga incitamentsprogram i Lindab
Lindab har tre tidigare pågående optionsbaserade incitamentsprogram beslutade av årsstämmorna 2018, 2019 respektive 2020. För mer information kring detta hänvisas till Lindabs årsredovisning för år 2019 och 2020 eller till Lindabs hemsida www.lindabgroup.com. Långsiktig kontant rörlig ersättning i Lindab framgår av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

8. Särskilt bemyndigande för verkställande direktören
Lindabs verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Euroclear Sweden AB.

9. Styrelsens förslag till beslut
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om inrättande av Köpoptionsprogrammet.

10. Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut om Köpoptionsprogrammet erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.
 2. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
 5. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.
 6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen. Lindab innehar 2 375 838 aktier vid tidpunkten för årsstämman 2021, vilket motsvarar cirka tre (3) procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, ska bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Dessutom görs vissa smärre följdändringar avseende paragrafernas numrering. Paragraf 12 föreslås ha följande lydelse:

§ 12 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Årsredovisningen för 2020 jämte revisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport samt styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkter 7 b) och 13–16 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på adress Lindab International AB, 269 82 Båstad och på bolagets hemsida www.lindabgroup.com senast från den 14 april 2021. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor på adress Lindab International AB, 269 82 Båstad.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78 732 820. Lindab International AB (publ) innehar 2 375 838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 25 april 2021, till adress Lindab International AB (publ), ”Årsstämma”, 269 82 Båstad eller per e-post till ola.ranstam@lindab.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.lindabgroup.com och hos bolaget på adress Lindab International AB, 269 82 Båstad senast den 30 april 2021, samt skickas till de aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Båstad i mars 2021
Styrelsen
Lindab International AB (publ)

Nyhetsbevakning