News
April 29, 2020

Årsstämma 2020 i Lindab International AB (publ)


Vid årsstämman i Lindab International AB (publ), denna dag, på Hotel Skansen i Båstad, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Val av styrelse
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Viveka Ekberg, Sonat Burman-Olsson, Anette Frumerie och Per Bertland samt nyval av Marcus Hedblom och Staffan Pehrson. John Hedberg och Bent Johannesson har avböjt omval. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor
Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 1,75 kr per aktie fördelat halvårsvis varav första utdelningen om 0,88 sek per aktie med avstämningsdag fastställd till den 4 maj och en andra utdelning om 0,87 sek per aktie med fastställd avstämningsdag den 2 november 2020.

Bemyndigande att överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av bolag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Arvode till styrelse, revisor och styrelsens utskott
Stämman beslutade att styrelsearvodena hålls oförändrade enligt följande: Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 856 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 391 250 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 256 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande:
Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 102 000 kronor och med 51 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 61 000 kronor och med 31 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 296 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl.a. att de tre största aktieägarna skall utse en ledamot vardera i valberedningen. Härutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningssystemet skall bestå av fast lön, kort- och långsiktig kontant rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 120% för CEO och 100% för övriga ledande befattningshavare under mätperioden för sådana kriterier. För samtliga medlemmar i bolagets ledning (som inte omfattas av kollektivavtalad pensionsförmån, ITP-plan) ska pensionspremie på fast kontant lön inte överstiga 30%. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Uppsägningstiden uppgår i normalfallet till sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställde.

Köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Stämman beslutade att inrätta ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare och i Lindab-koncernen ("Köpoptionsprogrammet") genom en riktad emission av högst 275 000 köpoptioner inom ramen för Köpoptionsprogrammet. Ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köpoptionsprogrammet och ska vara uppdelade i två olika kategorier enligt följande: Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köpoptioner. Övriga medlemmar i Lindabs globala management team tilldelas högst 25 000 köpoptioner per person. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2020 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Lindab.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen med anledning av lagändringar och förväntade lagändringar.

__________________

Nyhetsbevakning