News
Oktober 2, 2020

Ändrat antal aktier och röster i Lindab


Antalet aktier och röster i Lindab International AB (publ) har ändrats till följd av att 25 000 nya aktier har emitterats under september månad, med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid årsstämman den 9 maj 2017.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Lindab per den 30 september 2020 till 78 732 820 och det totala antalet röster till 78 732 820. Totalt antal utestående aktier uppgår per den 30 september 2020 till 76 356 982, då Lindab har 2 375 838 aktier i sin ägo.

Nyhetsbevakning