News
July 18, 2019

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2019


 Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 569 MSEK (2 392), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 61 procent till 2382) MSEK (148). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 9,3 procent (6,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2382) MSEK (129).
 • Periodens resultat ökade till 181 MSEK (91).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,38 SEK (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1772) MSEK (51).
 • I april förvärvade Lindab det brittiska ventilationsbolaget Ductmann Ltd.

            

Januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 4 884 MSEK (4 545), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 71 procent till 4302) MSEK (252). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 8,8 procent (5,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4302) MSEK (200).
 • Periodens resultat ökade till 323 MSEK (136).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 4,23 SEK (1,79).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2562) MSEK (93).

             

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

2) Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 232 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 123 MSEK. Motsvarande rörelseresultat för perioden januari–juni uppgick till 417 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 149 MSEK.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:


”Under mitt första år som koncernchef för Lindab har jag besökt 50 verksamheter i 17 länder. Det har lärt mig mycket om Lindabs olika verksamheter, men jag har fortfarande mycket kvar att lära. Det är tydligt för mig att Lindab har många styrkor att bygga vidare på. Det finns ett stort kundfokus, betydande teknisk kompetens och väl utbyggd infrastruktur av produktion, lager, butiker och säljkontor. Våra produkter och tjänster uppskattas av kunder och vi har en stark position inom våra kärnverksamheter.

Vårt största affärsområde, Ventilation Systems, har hela Europa som sin spelplan och jag ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt inom många kundsegment i de flesta geografier. Profile Systems har sin huvudmarknad i Norden och en handfull länder i Östeuropa. Vi ska fortsätta att utveckla verksamheten i de länder och inom de produktområden där vi är starka. Building Systems levererar positiva resultat tack vare bättre projektstyrning men också genom ökat fokus på de länder där vi har kritisk massa.

De senaste 12 månaderna har vi prioriterat åtgärder som stärker lönsamheten och som ökar konkurrenskraften på sikt. Detta arbete börjar nu visa resultat. Vi satsar på de produkter, kundgrupper och geografier där vi kan nå en god tillväxt och uthållig lönsamhet. Investeringstakten ökar betydligt och vi satsar mer på automatisering för att kunna leverera effektivt och snabbt. Produktutveckling inom våra kärnområden accelereras. Vi börjar bli redo att titta mer aktivt på möjliga tilläggsförvärv, framför allt inom Ventilation Systems.

Låt mig nu kommentera utvecklingen för Lindab under årets andra kvartal. Den organiska försäljningstillväxten var tillfredställande och uppgick till 5 procent under kvartalet. Det justerade rörelseresultatet ökade med 61 procent till 238 MSEK (148) tack vare ökad försäljning, förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll. Det är positivt att ökningen av rörelseresultatet i kvartalet kommer från alla tre affärsområden och att i stort sett alla resultatenheter förbättrar sig betydligt. 

Ventilation Systems fortsätter att leverera försäljningstillväxt med förbättrad lönsamhet. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent och det justerade rörelseresultatet ökade till 163 MSEK (109). Samtliga regioner visade positiv tillväxt. 

Profile Systems har under kvartalet sett en svagare försäljning jämfört med ett starkt andra kvartal 2018. Den organiska utvecklingen var negativ med 7 procent, främst kopplat till minskad försäljning av industriella byggprojekt och hallar i Norden. Det justerade rörelseresultatet var fortsatt på en stabil nivå och uppgick till 60 MSEK (58), med en förbättrad rörelsemarginal.

Building Systems hade en mycket god organisk tillväxt på 34 procent i kvartalet. Slutfasen av ett par större projekt med betydande leveranser i Centraleuropa bidrog till den starka försäljningen. Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 27 MSEK (-5).

Vi kan summera ett starkt kvartal och ett bra första halvår för Lindab. Vi bygger vidare på detta, med fortsatt höga ambitioner i förbättringsarbetet. Ett stort tack till alla medarbetare i Lindab för deras betydande insatser.”

Slut
__________________

Denna information är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.40 (CEST).

Kontakt:

LINDAB
Ola Ringdahl, VD och koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Malin Samuelsson, ekonomi- och finansdirektör
E-post: malin.samuelsson@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 45 46 85

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2018 stod Norden för 45 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa) för 20 procent och Övriga marknader för 2 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.


Bilaga

Nyhetsbevakning