News
May 8, 2019

Årsstämma 2019 i Lindab International AB (publ)


  

Vid årsstämma i Lindab International AB (publ) denna dag på Norrviken, Båstad, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Val av styrelse
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Viveka Ekberg, Sonat Burman-Olsson, Anette Frumerie, John Hedberg, Per Bertland och Bent Johannesson. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor
Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 1,75 kr per aktie samt fastställde avstämningsdag för utdelning till den 10 maj 2019.

Bemyndigande att överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av bolag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Arvode till styrelse, revisor och styrelsens utskott
Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande: Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 856 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 391 250 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 256 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande:
Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 102 000 kronor och med 51 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 61 000 kronor och med 31 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 296 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre största aktieägarna skall utse en ledamot vardera i valberedningen. Härutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningssystemet skall bestå av fast lön, kort- och långsiktig kontant rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. För verkställande direktören kan den kortsiktiga kontanta rörliga ersättningen uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen och långsiktig kontant rörlig ersättning till maximalt 70 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare kan den kortsiktiga och långsiktiga kontanta rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Eventuellt utfall av långsiktig kontant rörlig ersättning förutsätts investeras av befattningshavaren i aktier eller aktierelaterade instrument i bolaget.

Bolaget skall tillämpa premiebaserade pensionslösningar. Ledande befattningshavare som inte omfattas av ITP-plan skall erhålla högst 30 procent av den årliga fasta lönen i årlig premiebaserad pensionsavsättning.

För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Inget avgångsvederlag skall utgå. Uppsägningstiden uppgår i normalfallet till sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställde.

Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare
Stämman beslutade att inrätta ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Lindab-koncernen ("Köpoptionsprogrammet") genom en riktad emission av högst 290 000 köpoptioner inom ramen för Köpoptionsprogrammet. Ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köpoptionsprogrammet och ska vara uppdelade i tre olika kategorier enligt följande. Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köpoptioner. Bolagets CFO, General Counsel/Director HR, Director Ventilation Systems och Director Profile Systems tilldelas högst 25 000 köpoptioner per person. Övriga nyckelpersoner, vilka består av de resterande medlemmarna av Lindabs globala management team (cirka sex personer), tilldelas högst 15 000 köpoptioner per person. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2019 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares och andra nyckelpersoners arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Lindab.

Slut
__________________

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 klockan 18.00 (CEST).

Kontakt:

LINDAB
Peter Nilsson, Styrelseordförande Lindab
E-post: pn.poleved@gmail.com
Mobil: +46 (0)73 41 96331

Fredrik Liedholm, Director of Legal, M&A and HR
E-post: fredrik.liedholm@lindab.com
Mobil: +46 (0)72 38 85742 

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2018 stod Norden för 45 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa) för 20 procent och Övriga marknader för 2 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Nyhetsbevakning