Covid-19

Påverkan av covid-19 på Lindab


October 2020
 

Lindab har byggindustrin som sin främsta målgrupp och försäljningen är koncentrerad till Europa med mindre än två procent av försäljningen utanför Europa. Försäljningen på-verkas av aktivitetsnivån i den europeiska byggindustrin, med tyngdpunkt på länderna i norra Europa.
 
Under tredje kvartalet har Lindab framför allt påverkats av lägre byggaktivitet i Italien, Frankrike, Storbritannien, Polen, Ungern och Tjeckien. Efterfrågan på Lindabs produkter i Norden har varit fortsatt god.
 
Lindabs målsättning är att hålla fabriker, distribution och försäljningskanaler öppna så långt det är möjligt. Lindabs kunder värdesätter hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Genom att säkerställa att kritiska leveranser kan genomföras stärker Lindab sin konkurrenskraft och ökar kundlojaliteten. Under tredje kvartalet har verksamheten varit öppen i samt­liga länder, med reducerade öppettider och personalstyrka i de länder som haft lägst byggaktivitet.
 
Lindab har goda möjligheter att säkerställa leveranserna till kund tack vare över 30 produktionsanläggningar runt om i Europa. Lokal lagerhållning har ökat för att minska riskerna ytterligare. Beroendet av leveranser av råvaror och material från länder utanför Europa är begränsat, vilket minskar risken för transportstörningar. Alternativa leverantörer har använts när det ansetts nödvändigt och därmed minskar beroendet av enskilda leverantörer.
 
På Lindabs anläggningar har rutiner införts för att förhindra smittspridning och öka säkerheten för medarbetarna. I de fall covid-19 har konstaterats hos Lindabs medarbetare har åtgär­der vidtagits för att hindra vidare smittspridning. Skyddsutrust­ning har lagts på lager för att säkerställa tillgången framöver.
 
Lindabs bedömning är att covid-19 kommer att verka fortsatt dämpande på försäljningen under de kommande kvartalen. Byggprojekt försenas eller skjuts på framtiden och det är oklart hur länge och i vilken omfattning restriktioner kommer att pågå.
 
Lindab har sänkt kostnaderna för att anpassa verksamheten till en lägre efterfrågan. Under tredje kvartalet har stödåtgärder och korttidsarbete nyttjats i mindre omfattning i de länder som drabbats värst.
 
Lindab har en stark finansiell ställning. Effektiviseringsåtgärder har resulterat i en solid balansräkning och ett starkt resultat. Utvecklingen följs noga och Lindab utvärderar kontinuer­ligt olika scenarier för att kunna anpassa verksamheten till rådande omständigheter.
 
 

Nyhetsbevakning