Finansiell information

 
Nettoomsättningen för 2018 ökade till 9 326 MSEK (8 242), varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 634 MSEK (511). Justerad rörelsemarginal uppgick till 6,8 procent (6,2).
 
Lindabs omsättning, resultat samt diverse nyckeltal återfinns i nedanstående tabell.
 
Året i korthetNyckeltalResultatKassaflödeKapital Data per aktie
RESULTAT
År 2018
År 2017
År 2016
År 2015
År 2014
Nettoomsättning, MSEK
9 326
8 242
7 849
7 589
7 003
Tillväxt, %
13
5
3
8
7
     varav organisk
8
4
4
2
5
     varav förvärv/avyttring
1
0
0
4
0
     varav valutaeffekt
4
1
-1
2
2
Rörelseresultat före avskrivningar - EBITDA
715
654
657
637
625
Justerat rörelseresultat
634
511
511
463
497
Resultat före skatt
531
467
445
431
386
Årets resultat
394
347
306
305
283
Kassaflöde från löpande verksamhet
593
410
499
460
278
Justerad rörelsemarginal, %
6,8
6,2
6,5
6,1
7,1
Eget kapital
4464
4130
3 849
3 511
3 344
Nettoskuld
1 052
1305
1 396
1 657
1 746
Avkastning på eget kapital, %
9,1
8,8
8,4
8,8
9,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %
9,4
8,8
8,8
8,6
8,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5
Medelantal anställda
5126
5 143
5 134
5 052
4 587
Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar
120
100
125
151
273

1) Engångsposter för


– 2018, totalt –87 MSEK avseende utvärdering av strukturella alternativ, omstruktureringskostnader samt åtgärder i samband med kostnadsbesparingsprogram, varav –45 MSEK är centrala kostnader.

 

– 2017, totalt –19 MSEK, bestående av uppsägningskostnader för koncernchef, utvärdering av strukturella alternativ och governance projekt.

 

– 2016, totalt –28 MSEK, bestående av kostnadsbesparingsprogram och governance projekt. 

 

– 2015, totalt 6 MSEK, består av strukturrelaterade poster, kostnadsbesparingsåtgärder, återläggning av negativ goodwill samt governance projekt.

 

– 2014, totalt –30 MSEK, består av omstruktureringskostnader till följd av omorganisation.

 

I Lindab anses engångsposter och omstruktureringskostnader föreligga när det är fråga om händelser som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en väsentlig storlek och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal.

 

  

 

Frågor?

Malin Samuelsson

Finans- och ekonomidirektör +46 431 85006 Skicka e-post

Nyhetsbevakning