Finansiell information

 
Nettoomsättningen för 2019 ökade till 9 872 MSEK (9 326), varav organisk tillväxt uppgick till 3,1 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 915 MSEK (634). Justerad rörelsemarginal uppgick till 9,3 procent (6,8).
 
Lindabs omsättning, resultat samt andra finansiella nyckeltal presenteras nedan. Samtliga nyckeltal är presenterade i MSEK om inte annat anges.
 
Året i korthetNyckeltalResultatKassaflödeKapital Data per aktie
Året i korthet
År 2019 1)
År 2018
År 2017
År 2016
År 2015
Nettoomsättning
9 872
9 326
8 242
7 849
7 589
Tillväxt, %
6
13
5
3
8
     varav organisk
3
8
4
4
2
     varav förvärv/avyttring
0
1
0
0
4
     varav valutaeffekt
3
4
1
-1
2
Rörelseresultat före avskrivningar - EBITDA
1 315
715
654
657
637
Justerat rörelseresultat
915
634
511
511
463
Resultat före skatt
881
531
467
445
431
Årets resultat
678
394
347
306
305
Kassaflöde från löpande verksamhet
1 017
593
410
499
460
Justerad rörelsemarginal, %
9,3
6,8
6,2
6,5
6,1
Eget kapital
5 027
4 464
4 130
3 849
3 511
Nettoskuld
1 771
1 052
1 305
1 396
1 657
Avkastning på eget kapital, %
14,3
9,1
8,8
8,4
8,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %
13,6
9,4
8,8
8,8
8,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
0,4
0,2
0,3
0,4
0,5
Medelantal anställda
5 202
5 126
5 143
5 134
5 052
Investeringar, immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar
278
120
100
125
151

Engångsposter och omstruktureringskostnader för:

– 2019, inga engångsposter eller omstruktureringskostnader.

– 2018, totalt –87 MSEK avseende utvärdering av strukturella alternativ, omstruktureringskostnader samt åtgärder i samband med kostnadsbesparingsprogram.

– 2017, totalt –19 MSEK, bestående av uppsägningskostnader för koncernchef, utvärdering av strukturella alternativ och governance projekt.

– 2016, totalt –28 MSEK, bestående av kostnadsbesparingsprogram och governance projekt. 

– 2015, totalt 6 MSEK, består av strukturrelaterade poster, kostnadsbesparingsåtgärder, återläggning av negativ goodwill samt governance projekt.

 

I Lindab anses engångsposter och omstruktureringskostnader föreligga när det är fråga om händelser som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en väsentlig storlek och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal.

 1) Redovisade värden för 2019 inkluderar effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal.

Frågor?

Madeleine Hjelmberg

Finans- och ekonomidirektör (Tillförordnad) +46 431 85087 Skicka e-post

Nyhetsbevakning