Definitioner

 

Antal anställda

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster vid periodens slut.
 
 

Nyckeltal definierade enligt IFRS

 

Resultat per aktie, SEK

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal utestående aktier.
 
 

Nyckeltal ej definierade enligt IFRS

 

Antal aktier

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut samt potentiellt tillkommande aktier i enlighet med IAS 33.
 

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital utgörs av årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, uttryckt i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.
 

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av koncernens resultat före skatt efter återläggning av finansiella kostnader uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
 

EBITDA-marginal

EBITDA-marginal har beräknats som resultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar uttryckt i procent av nettoomsättning.
 

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i relation till antalet utestående aktier vid periodens slut.
 

Engångsposter och omstruktureringskostnader

Poster som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en väsentlig storlek och därmed får en inverkan på resultat och nyckeltal, klassificeras som engångsposter och omstruktureringskostnader.

 

Investeringar i immateriella/materiella anläggningar

Investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv- och avyttring av rörelse.
 
Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.
   
Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader när belopp är av väsentlig storlek.
 

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK

Kassaflödet från löpande verksamhet i relation till antal utestående aktier.
 

Nettoskuld

Räntebärande avsättningar och skulder minskat med räntebärande tillgångar och likvida medel.
 

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuld i relation till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.
 

Nettoskuld/EBITDA

Genomsnittlig nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader, baserad på rullande tolvmånaders beräkning.

 

Omsättning i utlandet, %

Omsättning rapporterad till respektive land som produkt eller tjänst har levererats uttryckt i procent av årets nettoomsättning.
 

Operativt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader samt betald skatt men inklusive nettoinvesteringar i immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.
 

Organisk tillväxt

Försäljningsförändringen justerad för valutaeffekter samt förvärv och avyttringar jämfört med samma period föregående år.
 

P/E-tal

Börskursen vid årets slut dividerad med resultat per aktie.
 

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt med tillägg för räntekostnader i relation till räntekostnader.
 

Rörelsekapital

Rörelsekapitalet utgörs av varulager, rörelsefordringar och rörelseskulder, och erhålls från rapporten över finansiell ställning, men justeras i förekommande fall för ej kassaflödespåverkande poster. Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I rörelseskulderna ingår övriga ej räntebärande långfristiga skulder, förskott från kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
 

Rörelsemarginal

Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättning.
 

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster och skatt.
 

Rörelseresultat före avskrivningar - EBITDA

Resultat före planenliga avskrivningar och nedskrivningar.
 

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, uttryckt i procent av balansomslutning.
 

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskat med icke räntebärande avsättningar och skulder.
 

Vinstmarginal

Resultat före skatt uttryckt i procent av nettoomsättning.
 

Nyhetsbevakning