Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet uppgår till 78 707 820 SEK fördelat på, inklusive de av bolaget återköpta, 78 707 820 aktier av endast Serie A. Vid årsskiftet 2013 ägde Lindab 2 375 838 egna aktier (2 375 838). Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 SEK och därtill lika andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst vid årsstämma/bolagsstämma i Lindab. 
 

 

Lindabs börsvärde vid börsintroduktionen den 1 december 2006 var 8 658 MSEK. Börsvärdet den 31 december 2019 var 9,1 miljarder SEK.

 

 
Enligt Lindabs bolagsordning får det emitterade aktiekapitalet inte understiga 60 MSEK och inte överstiga 240 MSEK och antalet aktier inte understiga 60 000 000 och inte överstiga 240 000 000.

 

 

Aktiekapitalet

År
Åtgärd
Aktier Serie A
Aktier Serie B¹
Ändr. aktiekap.
Tot. aktiekap.
2001
Nybildning
1 000
-
100
100
Nyemission
9 000
-
900
1 000
2002
Aktiesplit
(100:1)
1 000 000
-
-
1 000
2006
Aktiesplit
(8:1)
8 000 000
 
-
-
1 000
Nyemission
-
2 988 810
374
1 374
Inlösen av
aktier och
minskning av
aktiekapital
-2 988 810
-
-374
1 000
Inlösen av
aktier och
minskning av
aktiekapital
--2 988 810
-374
626
Fondemission
-
-
74 542
75 168
Aktiesplit
(15:1)
75 167 850
-
-
75 168
Utnyttjande
av optioner
3 539 970
-
3 540
78 708
Årets
slut
78 707 820
-
78 708
Antal
aktier i
eget förvar
-2 375 838
-
-
-
Antal
utestående
aktier vid
årets slut
76 331 982
-
-
-

1) Samtliga aktier av serie B inlöstes i maj 2006 och detta aktieslag har tagits bort genom ändring av bolagsordningen.

Nyhetsbevakning