Egna aktier

 

Lindabs årsstämma den 7 maj 2008 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före 2008 års ordinarie bolagsstämma, återköpa och överlåta egna aktier till ett belopp om högst 400 MSEK, dock högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem (5) procent i bolaget. Återköpen skall användas för att justera bolagets kapitalstruktur. De återköpta aktierna skall användas för att finansiera eventuella förvärv, utnyttjas i samband med leverans av aktier i utbyte mot utgivna optioner inom ramen för eventuellt incitamentsprogram eller så skall aktierna makuleras.
 
Återköpsprogrammet om totalt 3 935 391 aktier slutfördes den 10 december 2008.
 
Förvärvet av IVK-Tuote Oy år 2010 betalades med egna Lindabaktier, varvid 559 553 aktier överläts till säljarna av bolaget.
 
I början på maj 2012 såldes 1 000 000 egna aktier för att delvis finansiera förvärvet av Centrum Klima S.A. Antalet utestående aktier har därmed ökat till 76 331 982 st.
 
Vid årsskiftet den 31 december 2019 innehar Lindab 2 375 838 egna aktier.
 
Totalt antal aktier utgivna av Lindab är fortfarande 78 707 820 st.


 

 

Nyhetsbevakning