Data per aktie
SEK/aktie
2018
2017
2016
2015
2014
Resultat per aktie ¹
5,16
4,54
​4,02
3,99
3,71
Utdelning²
1,75
1,55
​1,40
1,25
1,10
Direktavkastning, %³
2,75
2,27
1,90
1,99
1,68
Utdelning i % av resultatet efter skatt %¹
34,0
34,1
35,0
31,0
30,0
Börskurs, vid periodens slut
63,50
68,20
​73,05
62,9
65,60
Högsta börskurs
74,50
98,00
89,60
78,35
83,70
Lägsta börskurs
56,10
64,75
​54,50
55,95
52,35
Eget kapital, efter utspädning
58,49
54,09
​50,41
45,98
43,81
Antal aktier,efter utspädning (tusental)
76 332
76 332
76 332
76 332
76 332

1 ) Beräknat på aktuellt antal utestående aktier vid årets slut. 
2 ) Föreslagen utdelning.
3 ) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut.

Nyhetsbevakning