Data per aktie
SEK/aktie
2019
2018
2017
2016
2015
Resultat per aktie ¹
8,89
5,16
4,54
​4,02
3,99
Utdelning²
1,75
1,75
1,55
​1,40
1,25
Direktavkastning, %³
3,01
2,75
2,27
1,90
1,99
Utdelning i % av resultatet efter skatt %¹
-
34,0
34,1
35,0
31,0
Börskurs, vid periodens slut
119,60
63,50
68,20
​73,05
62,9
Högsta börskurs
121,00
74,50
98,00
89,60
78,35
Lägsta börskurs
63,80
56,10
64,75
​54,50
55,95
Eget kapital, efter utspädning
65,86
58,49
54,09
​50,41
45,98
Antal aktier,efter utspädning (tusental)
76 332
76 332
76 332
76 332
76 332

1 ) Beräknat på aktuellt antal utestående aktier vid årets slut. 
2 ) Föreslagen utdelning.
3 ) Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut.

Nyhetsbevakning