Investor Relations - Lindab

 

Delårsrapport januari - september 2020


Tredje kvartalet 2020 kvartalet 2020


• Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 2 302 MSEK (2 462). Organiskt minskade försäljningen med 4 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 4 procent till 262 MSEK (273).
• Rörelseresultatet uppgick till 266 MSEK (273).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 11,4 procent (11,1).
• Rörelsemarginalen ökade till 11,6 procent (11,1).
• Periodens resultat uppgick till 198 MSEK (212).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,59 SEK (2,78).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 452 MSEK (395).
• I juli förvärvade Lindab det svenska bolaget Crenna Plåt AB, en ledande tillverkare av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden.
• I september avyttrade Lindab IMP Klima Group, tillverkare av luftbehandlings-aggregat i Slovenien.
• Efter kvartalets slut förvärvades det svenska bolaget Ekovent, en ledande tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter.

 


Januari - september 2020

• Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 6 852 MSEK (7 346). Organiskt minskade försäljningen med 6 procent.
• Justerat1) rörelseresultat minskade med 5 procent till 668 MSEK (703).
• Rörelseresultatet uppgick till 598 MSEK (703).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 9,7 procent (9,6).
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (9,6).
• Periodens resultat uppgick till 410 MSEK (535).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 5,37 SEK (7,01).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 773 MSEK (651).
 

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.


Finansiella rapporter

Presentation

Årsredovisning

Frågor?

Madeleine Hjelmberg

Finans- och ekonomidirektör (Tillförordnad) +46 431 85087 Skicka e-post

Nyhetsbevakning