Investor Relations - Lindab

 

Bokslutskommuniké 2020


Fjärde kvartalet 2020


• Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 2 314 MSEK (2 526). Organiskt minskade försäljningen med 4 procent.
• Justerat1) rörelseresultat ökade till 248 MSEK (212).
• Rörelseresultatet ökade till 248 MSEK (212).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 10,7 procent (8,4).
• Rörelsemarginalen ökade till 10,7 procent (8,4).
• Periodens resultat ökade till 186 MSEK (143).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,43 SEK (1,88).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 356 MSEK (366).
• I oktober förvärvades det svenska bolaget Ekovent, en ledande tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter.
• I december förvärvades det norska ventilationsbolaget Aer Faber, som har en stark närvaro i Oslo-området.

 


Januari - december 2020

• Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 9 166 MSEK (9 872). Organiskt minskade försäljningen med 6 procent.
• Justerat1) rörelseresultat ökade till 916 MSEK (915).
• Rörelseresultatet uppgick till 846 MSEK (915).
• Justerad1) rörelsemarginal ökade till 10,0 procent (9,3).
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (9,3).
• Periodens resultat uppgick till 596 MSEK (678).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 7,80 SEK (8,89).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 129 MSEK (1 017).
• Styrelsen föreslår, i enlighet med fastställd utdelningspolicy, att utdelning skall utgå med 3,40 SEK (1,75) per aktie. Förslaget är att utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen, i maj respektive november.

 

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.


Finansiella rapporter

Presentation

Årsredovisning

Frågor?

Madeleine Hjelmberg

Finans- och ekonomidirektör (Tillförordnad) +46 431 85087 Skicka e-post

Nyhetsbevakning