Investor Relations - Lindab

 

Delårsrapport Q1, publicerad 29 april 2020


Första kvartalet 2020

 

Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 2 332 MSEK (2 315), varav organisk tillväxt uppgick till -1 procent.
• Rörelseresultatet1) minskade med 4 procent till 184 MSEK (192).
• Rörelsemarginalen1) uppgick till 7,9 procent (8,3).
• Periodens resultat uppgick till 136 MSEK (142).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,78 SEK (1,85).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 MSEK (79).
• Styrelsen föreslog den 23 mars att tidigare utdelningsförslag revideras från 3,60  SEK per aktie till 1,75 SEK (1,75) per aktie. Utdelningen föreslås utbetalas vid två tillfällen.

  •  

 

1) Inga engångsposter eller omstruktureringskostnader har rapporterats under 2020 respektive 2019, varmed justerat rörelseresultat och justerad rörelsemarginal ej rapporteras för dessa perioder.​​​​​

Finansiella rapporter

Presentation

Årsredovisning

Frågor?

Malin Samuelsson

Finans- och ekonomidirektör +46 431 85006 Skicka e-post

Nyhetsbevakning