Risker och riskhantering
Riskbedömning
I koncernen genomförs löpande riskbedömning för identifiering av väsentliga risker. Lindabs riskhantering består av att identifiera, mäta och göra aktiva ställningstaganden kring identifierade risker, med syfte att antingen acceptera, minimera eller eliminera en potentiell risk utifrån antagen strategi. Lindab har ett
program för riskhantering, Enterprise Risk Management (ERM), som omfattar alla delar av verksamheten, såväl segment som operativa respektive koncernfunktioner. Syftet är att strukturerat kunna arbeta med att förebygga olika risker och stödja ständiga förbättringar.

Läs mer i Årsredovisningen. 

                      

                    

                     
 
     

 

Nyhetsbevakning