Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av augusti månad året innan årsstämman infaller kontakta de tre största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att snarast utse sin ledamot till valberedningen.
 
Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande störste aktieägare, som inte redan utsett ledamot av valberedningen, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas. Därefter kan valberedningen konstitueras med tre ledamöter. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som
utsetts av den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande.
 
I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:
 
-val av styrelse och styrelseordförande
 
-val av ordförande vid kommande årsstämma
 
-val av revisor
 
-arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor
 
Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen bereda ny större aktieägare plats i valberedningen. I de fall ledamot som utsetts av aktieägare avgår från valberedningen under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen bestämd tid utse ny ledamot. Ingen förändring i valberedningens sammansättning ska ske för det fall förändringar av ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämman.
 
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen uppbär ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.
 
Denna instruktion skall gälla till dess bolagsstämman beslutar något annat.
 


För ytterligare information vänligen kontakta Peter Nilsson, styrelseordförande, tel. 0431-850 00 alt. Ola Ranstam, chefsjurist (interim), tel. 0701-49 78 10.

Nyhetsbevakning