Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott som består av Viveka Ekberg, ordförande, Anette Frumerie och Marcus Hedblom. Revisionsutskottets arbete styrs av en arbetsordning som antagits av styrelsen. Revisionsutskottets arbete syftar till att fördjupa och effektivisera styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering. Revisionsutskottet ska även bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet har under 2019 sammanträtt vid sju tillfällen. Utskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut.

 

Ersättningsutskott 

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott som består av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. Ersättningsutskottets arbete styrs av en arbetsordning som antagits av styrelsen. Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen med förslag i ersättningsfrågor samt löpande följa och utvärdera ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för verkställande direktören och andra befattningshavare i koncernens högsta ledning. Utskottet har under 2019 sammanträtt vid fyra tillfällen. Utskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut.

 

Nyhetsbevakning