Styrelsens arbete
Styrelsens arbete regleras av en årlig fastställd arbetsordning. I arbetsordningen fastställs bland annat instruktion för bolagets verkställande direktör, ordförandens uppgifter, mötesordning för styrelsen samt beslutsordning jämte instruktioner och policys. Bolagets koncernledning har varit närvarande vid styrelsens sammanträden.

Antalet styrelsemöten under 2018 uppgick till tolv. Vid varje ordinarie sammanträde har den ekonomiska utvecklingen rapporterats och följts upp. Styrelsen har haft ett möte med revisorn utan närvaro av företagsledningen vid vilket genomgåtts hur samarbetet med företagsledningen för genomförande av revisionen fungerat och därmed sammanhängande frågor. Huvudfrågor vid styrelsemötena framgår särskilt.

Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete har skett under 2018. Utvärderingen har visat på väl fungerande VD- och styrelsearbeten.

Ställning i förhållande till bolag och ägare

Namn
  
Invald år
Bolag
Ägare
Peter Nilsson
Ordförande
2016
Oberoende
Oberoende
Per Bertland
Ledamot
2016
Oberoende
Oberoende
Sonat Burman-Olsson
Ledamot
2011
Oberoende
Oberoende
Viveka Ekberg
Ledamot
2016
Oberoende
Oberoende
Anette Frumerie
Ledamot
2017
Oberoende
Oberoende
John Hedberg
Ledamot
2017
Oberoende
Beroende
Bent Johannesson
Ledamot
2016
Oberoende
Oeroende
Pontus Andersson¹
Ledamot
1995
Anders Lundberg¹
Ledamot
2016
 

¹ Arbetstagarrepresentanter som vid frånvarao ersätts av arbetstagarsuppleanter

Nyhetsbevakning