Policys

Grunden för Lindabs bolagsstyrning innefattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats samt den kultur och de värderingar som styrelse och ledning förespråkar och verkar utifrån.

Bolagsstyrningen finns  bl.a. dokumenterade i form av olika policys och koder. Lindabs styrelse har antagit följande policys och koder:

 
Bolagsstyrningspolicy
Lindab har identifierat tre huvudsakliga områden, CSR, internkontroll och efterlevnad, inom bolagsstyrning och har inrättat en bolagsstyrningskommitté, CGC, vars huvudsakliga ansvarsområde är att säkerställa god bolagsstyrning inom koncernen.
 
Uppförandekod
För Lindab och samtliga medarbetare är det angeläget att lagar och förordningar samt etiska värderingar respekteras och följs. Genom Lindabs uppförandekod tillförsäkrar sig Lindab detta.
 
Kommunikationspolicy
Genom policyn tillförsäkras att omvärlden erhåller en samstämmig och korrekt information om Lindab och dess verksamhet inkluderande finansiella mål samt att Lindab uppfyller börsens krav på information till aktiemarknaden.
 
Insiderpolicy
Denna innehåller regler för att hindra att otillbörlig handel sker i aktier eller andra finansiella instrument i Lindab av personer som innehar information som inte är känd på marknaden.
 
IPR-policy
Immateriella rättigheter, som består av registrerade rättigheter såsom patent, varumärken och mönster och av andra rättigheter såsom upphovsrätt, företagshemligheter och know-how, utgör värdefulla tillgångar för Lindab. Policyn beskriver strategin och riktlinjerna för Lindabs hantering och skydd av sina immateriella rättigheter.
 
IS/IT och dataskyddspolicy
Lindabs IT-policy innehåller övergripande regler för koncernens IT-användning och styrning. Målet är att den ska säkerställa tillgång till den IT-struktur som är uppbyggd för att verksamheten ska bedrivas effektivt. Den innehåller bland annat regler för hur datacenter ska organiseras inklusive hantering av kritisk IT-utrustning, tillgång till support, rutiner för säkerhetskopiering och behörighetsadministration.
 
Antikorruptionspolicy
Lindab har nolltolerans avseende korruption. Policyn är det regelverk som gäller för Lindabs verksamhet och medarbetare.
 
Konkurrensrättspolicy
Koncernens och medarbetarnas efterlevnad av konkurrenslagstiftning är viktig. Genom antagen konkurrensrättspolicy förebyggs överträdelser av konkurrensrättslig lagstiftning.
 
Miljöpolicy
En miljöpolicy styr Lindabs arbete med miljöfrågor och säkerställer att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön och att produktlösningar erbjuds som bidrar till att byggnader blir mer energieffektiva.
 
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicyn är i linje med Lindabs arbete att ha en bra och säker arbetsmiljö. Policyn ger ett tydligt budskap kring ansvarsfrågan och att nyckeln till en säker arbetsmiljö är förebyggande arbete.
 
Treasury Policy
Syftet med policyn är att definiera regelverket för Lindabkoncernens hantering av finansiella risker och transaktioner. Dessa frågor hanteras centralt av koncernens treasuryfunktion i syfte att bland annat minimera kostnaderna.
 
Likabehandlingspolicy
Policyn ger riktlinjer för att säkerställa att anställda inom Lindab behandlas lika och att ingen diskrimineras på grund av kön, religion, etnicitet eller av andra liknande skäl.
 
Ersättningspolicy
Denna ersättningspolicy innehåller regler och principer för ersättning till anställda i
Lindab Group ("Lindab"). Principerna för ersättning i Lindab bör vara i enlighet med Lindabs vision, grundläggande värden, marknadspraxis och tillämplig lag och förordningar. All ersättning ska bestämmas individuellt för varje anställd. Ersättningen bör fastställas med mål att behålla och locka kompetenta och skickliga medarbetare. 

Nyhetsbevakning