Ersättningar

Styrelsens ersättning

Vid årsstämman 2019 fastställdes ett totalt arvode om 3.256.000 kronor fördelat enligt följande: 856.000 kronor till styrelsens ordförande, 391.250 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter samt 26.250 kronor till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna.

 

Arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå till 102.000 kronor och till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter skall arvodet utgå till 51.000 kronor.

 

Arvode till ersättningsutskottets ordförande skall utgå till 61.000 kronor och till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter skall arvodet utgå till 31.000 kronor.

 

Revisions- och ereseättningsutskottet sammanlagda arvode skall ej överstiga 296.000 kronor.


Styrelsens ersättningar under 2018

  
  
  
Peter NilssonOrdförande737 667
Per BertlandLedamot341 334
Sonat Burman-OlssonLedamot310 667
Viveka EkbergLedamot412 000
Anette FrumerieLedamot361 334
John HedbergLedamot361 334
Bent JohannessonLedamot310 667
Pontus Andersson 1)Ledamot25 800
Anders Lundberg 1)Ledamot25 800

1) Arbetstagarrepresentanter som vid frånvaro ersätts av arbetstagarsuppleanter

 

Ersättningsprinciper

Vid årsstämman 2019 fastställdes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Syftet med riktlinjerna är att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån bolagets bransch och respektive befattningshavares ansvarsområden, vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.

Ersättningssystemet skall bestå av följande komponenter; fast lön, kort- och långsiktig kontant rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Därtill har styrelsen för avsikt att lägga fram ett förslag till årsstämman 2019 om inrättande av ett treårigt incitamentsprogram baserat på köpoptioner.
 
Fast lön skall vara individuellt fastställd utifrån respektive befattningshavares särskilda ansvarsområden, erfarenhet, kompetens och uppnådda resultat. Den fasta lönen skall utvärderas minst vartannat år.
 
Kortsiktig kontant rörlig ersättning skall baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen skall vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer och processer. Den kortsiktiga kontanta rörliga ersättningen till verkställande direktören kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare kan den kortsiktiga kontanta rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.
 
Långsiktig kontant rörlig ersättning skall vara kopplad till finansiella prestationsmål som speglar värdetillväxten i bolaget. Långsiktig kontant rörlig ersättning till verkställande direktören kan maximalt uppgå till 70 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare gäller en begränsning av den långsiktiga kontanta rörliga ersättningen till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Den långsiktiga kontanta rörliga ersättningen skall i normala fall vara baserad på uppnående av prestationsmål under en treårig mätperiod. Eventuellt utfall av långsiktig kontant rörlig ersättning förutsätts investeras av befattningshavaren i aktier eller aktierelaterade instrument (t.ex. optioner) i bolaget för att över tiden öka befattningshavarens aktieägande i bolaget samt sammanlänka aktieägares och ledande befattningshavares intressen.


Bolaget skall tillämpa premiebaserade pensionslösningar, vilket innebär att bolaget betalar  premier som utgör en viss andel av den ledande befattningshavarens lön. Ledande befattnings- havare som inte omfattas av ITP-plan skall erhålla högst 30 procent av den årliga fasta lönen i årlig premiebaserad pensionsavsättning.


Övriga förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

 

För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Inget avgångsvederlag skall utgå. Uppsägningstiden uppgår i normalfallet till sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställde.
 
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

 

Ersättning och övriga förmåner till koncernledningen framgår i tabellen nedan. Därutöver har 6,3 MSEK bokförts avseende sociala kostnader inklusive särskild löneskatt på pensioner.

 

Ersättning till VD

Den tillförordnade verkställande direktören Fredrik von Oelreichs fakturerade arvode för tiden januari till juni uppgick till 3 540 000 SEK. Ola Ringdahls fasta ersättning 2018 från tillträdesdagen18 juni uppgick till 3 013 890 SEK. Enligt avtal kan Ola Ringdahl vidare erhålla kort och långsiktig kontant rörlig ersättning. Dessutom har Ola Ringdahl rätt till fri bil och vissa andra förmåner. Vad Ola Ringdahl erhållit under juni till december 2018 framgår av särskild tabell. Anställningen löper med en uppsägningstid om tolv månader från bolagets sida och sex månader från Ola Ringdahls sida. Ola Ringdahl är bunden av en konkurrensklausul under två år från anställningens upphörande under vilken tid han har rätt till särskild ersättning. Bolaget äger rätt att avstå från konkurrensklausulen, varvid ingen ersättning ska utgå till Ola Ringdahl.
 
 

Ersättning till koncernledningen i övrigt

I koncernledningen har under året ingått verkställande direktören Ola Ringdahl, tillförordnade verkställande direktören Fredrik von Oelreich, ekonomi- och finansdirektören Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektören Malin Samuelssson, chefsjuristen och M&A- och HR-direktören Fredrik Liedholm, produkt- och
marknadsdirektören Bengt Andersson samt chefen för Energy and Climate Solutions Olof Christensson. Ersättningen till koncernledningen följer de riktlinjer stämman antagit. Anställningsavtalen för nuvarande koncernledning innehåller uppsägningstider om tolv månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Under uppsägningstiden äger bolaget rätt att arbetsbefria den anställde, varvid eventuell lön fran annan arbetsgivare ska avräknas mot den lön den anställde erhåller under uppsägningstiden. Koncernledningen är bunden av konkurrensklausuler under ett år från anställningens upphörande under vilken tid de äger rätt till särskild ersättning. Bolaget äger rätt att avstå från konkurrensklausulen, varvid ingen ersättning ska utgå till den anställde.
 

Ersättningar och övriga förmåner under 2018

SEK
Ola Ringdahl
  
Ersättning övrig koncernledning
Totalt
Arvode
3 540 000
3 540 000
Fast lön inkl.
sem. tillägg
3 013 890
8 956 241
11 970 131
Rörlig ersättning
1 859 708
3 403 276
5 262 984
Pensioner
900 139
2 316 811
3 216 950
Förmåner
52 001
235 408
287 409
Summa
5 825 738
3 540 000
14 911 736
24 277 474
*) I ovanstående belopp ingår ej sociala avgifter och särskild löneskatt.
 

Incitamentsprogram

Vid årsstämman 2019 fastställdes att inrätta ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Lindab-koncernen ("Köpoptionsprogrammet") genom en riktad emission av högst 290 000 köpoptioner inom ramen för Köpoptionsprogrammet. Ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köpoptionsprogrammet och ska vara uppdelade i tre olika kategorier enligt följande. Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köpoptioner. Bolagets CFO, General Counsel/Director HR, Director Ventilation Systems och Director Profile Systems tilldelas högst 25 000 köpoptioner per person. Övriga nyckelpersoner, vilka består av de resterande medlemmarna av Lindabs globala management team (cirka sex personer), tilldelas högst 15 000 köpoptioner per person. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2019 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet.
 
Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares och andra nyckelpersoners arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Lindab.
 
Lindab har två pågående teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram beslutade av årsstämmorna 2017 respektive 2018. För mer information kring detta hänvisas till Lindabs årsredovisning för år 2017 och 2018 eller till Lindabs hemsida www.lindabgroup.com. Långsiktig kontant rörlig ersättning i Lindab framgår av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till revisorer

Revisionsarvodet till bolagets revisionsbolag Deloitte AB uppgick för 2018 till 0,4 MSEK för moderbolaget och 7,1 MSEK för koncernen. Arvodena till Deloitte för övriga uppdrag i koncernen uppgick till 0,6 MSEK.


Utvärdering

Styrelsen har följt och utvärderat bolagets program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. De rörliga ersättningarna till bolagsledningen har konstaterats vara ändamålsenliga samt i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har likaså varit korrekt och styrelsens bedömning är att ersättningen för ledande befattningshavare ger en bra balans mellan att motivera medarbetarna och att ge kompensation på ett konkurrenskraftigt sätt. De ersättningsstrukturer och ersätt-ningsnivåer som finns i bolaget är således marknadsmässiga och väl avvägda.

 

Nyhetsbevakning