Ersättningar

Styrelsens ersättning

Vid årsstämman 2020 fastställdes ett totalt arvode om 3.256.000 kronor fördelat enligt följande: 856.000 kronor till styrelsens ordförande, 391.250 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter samt 26.250 kronor till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna.

 

Arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå till 102.000 kronor och till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter skall arvodet utgå till 51.000 kronor.

 

Arvode till ersättningsutskottets ordförande skall utgå till 61.000 kronor och till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter skall arvodet utgå till 31.000 kronor.

 

Revisions- och ereseättningsutskottet sammanlagda arvode skall ej överstiga 296.000 kronor.


 

Ersättningsprinciper

Vid årsstämman 2020 fastställdes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Syftet med riktlinjerna är att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån bolagets bransch och respektive befattningshavares ansvarsområden, vara konkurrenskraftig och möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare samt motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.


Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet
Bolagets affärsstrategi bygger på Lindabs interna styrkor och unika möjligheter att
tillvarata globala trender och är i korthet följande:


Positioneringen ska flyttas fram på samtliga marknader genom det starka
distributionsnätverket, breda och allt mer kompletta produkterbjudandet och de nära
kundrelationerna. Med en kundfokuserad helhetssyn ska förädlingskedjan från inköp
till distribution genom förenkling, rationalisering och innovation, skapa högre värde.
Lindab ska genom en långsiktigt innovativ kultur, starkt ledarskap och varumärke och en god kultur skapa möjligheter för att generera idéer, såväl banbrytande som stegvisa förbättringar, för att säkra framtida tillväxt och lönsamhet.


För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.lindabgroup.com.


En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och hållbarhetsagenda,
såväl på kort som lång sikt, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade ledande befattningshavare. En viktig del i det är att bolaget kan erbjuda
en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa riktlinjer.


Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja
bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen.


För information har bolaget inrättat långsiktiga incitamentsprogram i form av
optionsprogram som antagits på årsstämman 2017, 2018 samt 2019. Optionerna
förvärvas till marknadspris av deltagare. Programmen omfattar medlemmar i bolagets ledning. Eftersom optionsprogrammen beslutats vid årsstämma omfattas de ej av dessa riktlinjer. Dessa program har en tydlig koppling till bolagets värdeskapande samt speglar aktieägarnas intressen genom den direkta kopplingen till aktiekursen. Mer information om programmen samt prestationskriterier, se www.lindabgroup.com.


Ersättningskomponenter och andra villkor för medlemmar i bolagets ledning
Totalersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:
fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmån samt andra förmåner. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna kan årsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.


Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna
mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 120% för CEO och 100% för övriga ledande befattningshavare under
mätperioden för sådana kriterier.


För samtliga medlemmar i bolagets ledning (som inte omfattas av kollektivavtalad
pensionsförmån, ITP-plan) ska pensionspremie på fast kontant lön inte överstiga 30%. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.


Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt
bilförmån. Premier och andra kostnader av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10% av den fasta kontantlönen. För medlemmar i bolagets ledning verksamma i annat land sker reglering av pensionsförmån och andra förmåner enligt fast eller tvingande lokal praxis, men justeringar ska i det fallet så långt som möjligt hållas inom ramen för dessa riktlinjer.


Upphörande av anställning
För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Uppsägningstiden uppgår till högst sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställde.


Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning
Rörlig kontant ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella, men tydligt koppla an till bolagets
fördefinierade finansiella eller kvalitativa mål. De kan vidare utgöras av
individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så
att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.


När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
avslutas sker en utfallsbedömning. Utfallsbedömningen hanteras i enlighet med
farfarsprincipen. Bedömning baseras på finansiella mål utifrån den av bolaget senast
offentliggjorda finansiella informationen.


Möjlighet att återkräva rörlig lön följer av för var tid gällande programs villkor.


Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och
anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.


Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna
Styrelsens inrättade ersättningsutskott har i uppgift att bereda styrelsens beslut
angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen
ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Antagna riktlinjer gäller till dess att nya riktlinjer godkänts av årsstämman.


Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets ledning och tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och
strukturer. Vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor
närvarar inte medlemmar ur bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.


Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets
ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att
bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från
riktlinjerna.


Eventuella betydande förändringar av riktlinjerna samt hur aktieägarnas
synpunkter beaktats
Tillämpligt fr.o.m. 30 april 2020.

 
 

Köpoptionsprogram

Vid årsstämman 2020 fastställdes att inrätta ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ("Köpoptionsprogrammet"). I allt väsentligt är det ett identiskt program med programmen 2017, 2018 och 2019.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares arbete och skapat
aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan
deltagarna och aktieägare i Lindab International AB ("Lindab").

1. Antal köpoptioner, deltagare och tilldelning av köpoptioner
Lindab ska kunna ge ut högst 275 000 köpoptioner inom ramen för
Köpoptionsprogrammet. Ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köpoptionsprogrammet och ska vara uppdelade i två olika kategorier enligt
följande.

Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köpoptioner. Övriga medlemmar i Lindabs globala management team (cirka åtta personer), tilldelas högst 25 000 köpoptioner per person. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2020 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet.

Köpoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men föremål för en avtalad förköpsrätt för
Lindab att återköpa köpoptionerna till marknadsvärde.

Tilldelning av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga
effekter, marknadsförutsättningar och restriktioner i vissa jurisdiktioner, och förutsätter att styrelsen bedömer att tilldelning av köpoptioner utanför Sverige kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser.

Deltagaren ansvarar själv för programmets skattekonsekvenser, eventuellt finansiellt
stöd för att förvärva köpoptioner eller underliggande aktier samt för övrig praktisk
hantering av köpoptionerna.

2. Förvärv av köpoptioner
Förvärv av köpoptioner ska ske under en anmälningsperiod så snart som praktiskt och legalt möjligt efter årsstämman till ett marknadsmässigt pris beräknat av en extern värderingsperson baserat på den s.k. Black & Scholes-formeln.

3. Tid och kurs för förvärv av aktier
Varje köpoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Lindab till en lösenkurs om
119 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Lindabs aktie på
Nasdaq Stockholm under perioden 30 april - 14 maj 2020. Förvärv av aktier i Lindab
med stöd av köpoptionerna ska kunna ske från och med dagen efter att Lindab
offentliggjort halvårsrapporten för perioden 1 januari-30 juni 2023 och fram till och med 31 augusti 2023.
 
Antal aktier som köpoptionerna berättigar till och lösenkurs kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, lämnade extraordinära utdelningar, fondemission,
sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller vissa former av
minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

4. Leverans av aktier
Lindab har sedan tidigare 2 375 838 återköpta egna aktier varav 175 000 är intecknade i tidigare köpoptionsprogram. Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att Lindab, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till innehavarna av köpoptioner överlåter upp till 275 000 av bolagets egna aktier till det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

5. Kostnader och effekter på nyckeltal m.m.
Marknadsvärdet för köpoptionerna har beräknats till 14,41 kronor per köpoption, enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på en aktiekurs på den underliggande aktien om 68 kronor och ett antagande om en lösenkurs om 81kronor per aktie. Black & Scholes-formeln har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0 procent och en volatilitet om 40 procent. Lindab har inga kostnader för Köpoptionsprogrammet annat än avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om utgivande av köpoptionerna etc.

Om alla 275 000 köpoptioner utnyttjas till att förvärva aktier så utgör dessa cirka 0,36
procent av det nuvarande totala antalet aktier och röster i Lindab. Överlåtelser av
återköpta egna aktier innebär att aktier som tidigare inte kunnat företrädas vid
bolagsstämma eller varit utdelningsberättigade efter överlåtelsen kan företrädas vid
bolagsstämma och blir utdelningsberättigade.

6. Förslagets beredning
Köpoptionsprogrammet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid
styrelsemöten under våren 2020.

7. Övriga incitamentsprogram i Lindab
Lindab har tre tidigare pågående optionsbaserade incitamentsprogram beslutade av
årsstämmorna 2017, 2018 respektive 2019. För mer information kring detta hänvisas
till Lindabs årsredovisning för år 2018 och 2019 eller till Lindabs hemsida
www.lindabgroup.com. Långsiktig kontant rörlig ersättning i Lindab framgår av
styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

8. Särskilt bemyndigande för verkställande direktören
Lindabs verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid
Euroclear Sweden AB.
 
9. Styrelsens förslag till beslut
Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman
beslutar om inrättande av Köpoptionsprogrammet.

10. Majoritetskrav
Styrelsens förslag till beslut om Köpoptionsprogrammet erfordrar att beslutet biträds
av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid årsstämman.
 

Ersättning till revisorer

Revisionsarvodet till bolagets revisionsbolag Deloitte AB skall utgå enligt godkänd räkning.

 

För ytterligare information om bolagets ersättningar, se Årsredovisningen 2019 på sidan för Finansiella rapporter.

 

Nyhetsbevakning